آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


دنباله تراشکاری - مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانه|آلسا تولز مر کز عرضه محصولات سی ان سی و تراش می باشد.تراش ابزار السا عرضه کننده محصولات تاکیمساش،والتر،هایپرکات،تونگلوی،سندویک،سکو،تیزیت،سراتیزیت،سه گل،پولکس،هاینر،گورینگ،تی تکس،ورکو،شفلد،الاتا،سندهوگ،بیاکس،زیاکس،ورگن،وکس،یاماتو،تانگلوی،ورتکس،فورتک،السا،چم پاور،et،takimsas،tungaloy،hypercut،woox،sedometal،yamato،cdbp،می باشد.
CNC32ER25 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانهCNC40ER25 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانهCNC32ER32 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانهCNC40ER32 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانه
سفارش کالا
دنباله تراشکاری
کاتالوگ

ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه

قیمت نهایی :0 ریال ( قیمت لیست : ریال )
  بروز شده: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷  
نوع : بیبی کلت فشنگی خور
CNC32/40 ER : کد    
ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانه|آلسا تولز مر کز عرضه محصولات سی ان سی و تراش می باشد.تراش ابزار السا عرضه کننده محصولات تاکیمساش،والتر،هایپرکات،تونگلوی،سندویک،سکو،تیزیت،سراتیزیت،سه گل،پولکس،هاینر،گورینگ،تی تکس،ورکو،شفلد،الاتا،سندهوگ،بیاکس،زیاکس،ورگن،وکس،یاماتو،تانگلوی،ورتکس،فورتک،السا،چم پاور،et،takimsas،tungaloy،hypercut،woox،sedometal،yamato،cdbp،می باشد.
CNC32ER25 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانهCNC40ER25 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانهCNC32ER32 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانهCNC40ER32 50،ابزار گیر بیبی کلت دنباله استوانه
سفارش کالا

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات
محصولات با قیمت مشابه
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله شنگ پیچی
مدل : ابزارگیردنباله شنگ پیچی
نوع : دنباله انگشتی پیچی
BT40/50 MDS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتشنگ انگشتی
مدل : شنگ انگشتی
نوع : CATدنباله انگشتی پیچی
CAT 40/50 MDS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله شنگ
مدل : دنباله شنگ
نوع : دنباله انگشتی پیچیIT
IT40/50 MDS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله iso
مدل : دنباله iso
نوع : دنباله انگشتی پیچیISO
ISO40/50 MDS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله هدبورینگ
مدل : ابزارگیردنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگBT
BT40/50 ADM
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله هدبورینگ
مدل : دنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگCAT
CAT40/50 ADM
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله هدبورینگ
مدل : دنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگIT
IT40/50 ADM
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله هدبورینگ
مدل : دنباله هدبورینگ
نوع : دنباله هدبورینگISO
ISO40/50 ADM
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
مدل : ابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
نوع : کفتراش گیر ته مورس
XO6/X08 K
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
مدل : ابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
نوع : قلاویزکن
BT TKCB31 95
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتفشنگی قلاویزکن
مدل : فشنگی قلاویزکن
نوع : هد قلاویزکن
TKCB A
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرکلت فشنگی خور
مدل : ابزارگیرکلت فشنگی خور
نوع : کولت فشنگی خور
ISO40/50 ER
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتBTابزارگیرکولت
مدل : BTابزارگیرکولت
نوع : کلت فشنگی خور
BT40ER40
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکولت فشنگی
مدل : کولت فشنگی
نوع : کلت فشنگی خور
CAT40/50 ER
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکولت SK
مدل : کولت SK
نوع : کلت فشنگی خور
IT40/50 ER
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکولتozابزارگیر
مدل : کولتozابزارگیر
نوع : کلت فشنگی خور
BT40/50 PK
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کولت
مدل : دنباله کولت
نوع : کلت فشنگی خور
IT40PK25
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتکلت فشنگی خور اوزت
مدل : کلت فشنگی خور اوزت
نوع : کلت فشنگی خور
CAT40/50 PK
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتبیبی کولت
مدل : بیبی کولت
نوع : بیبی کلت فشنگی خور
VS16/20 ER
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کفتراش چهار پیچ
مدل : دنباله کفتراش چهار پیچ
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
ISO40/50 FMB
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
مدل : ابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
BT40/50 FMB
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر کفتراش چهارپیچ
مدل : ابزارگیر کفتراش چهارپیچ
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
IT40/50 FMB
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کفتراشCAT
مدل : دنباله کفتراشCAT
نوع : کفتراش گیر چهار پیچ
CAT40/50 FMB
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرمرکزیاب
مدل : ابزارگیرمرکزیاب
نوع : مرکزیاب
ISO40/50 MR
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرکف تراش
مدل : ابزارگیرکف تراش
نوع : کفتراش گیر
ISO40SMS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر کفتراش
مدل : ابزارگیر کفتراش
نوع : کفتراش گیر
BT40/50 SMS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله کفتراشCAT
مدل : دنباله کفتراشCAT
نوع : کفتراش گیر
CAT40/50 SMS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر کفتراش
مدل : ابزارگیر کفتراش
نوع : کفتراش گیر
IT40/50 SMS
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر ولدون
مدل : ابزارگیر ولدون
نوع : ولدون فرز گیر
ISO40/50 SLN
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرولدون
مدل : ابزارگیرولدون
نوع : ولدون فرز گیر
BT40/50 SLN
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر فرز
مدل : ابزارگیر فرز
نوع : ولدون فرز گیر
IT40
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتولدون
مدل : ولدون
نوع : ولدون فرز گیر
CAT40/50 SLN
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرفرز ته کونیک
مدل : ابزارگیرفرز ته کونیک
نوع : فرزگیر مورس خور
BT40MTB
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر ته کونیک مته خور
مدل : ابزارگیر ته کونیک مته خور
نوع : مته گیر مورس خور
BT40MTA
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمته گیرcat
مدل : مته گیرcat
نوع : مته گیر مورس خور
CAT40/50 MTA
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتمته گیر
مدل : مته گیر
نوع : مته گیر مورس خور
IT40MTA
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر سه نظام
مدل : ابزارگیر سه نظام
نوع : سه نظام گیر
BT40B12
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر پولکی
مدل : ابزارگیر پولکی
نوع : دنباله فرزپولکی
BT40SCA
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله فرز پولکی
مدل : دنباله فرز پولکی
نوع : پولکی گیر
CAT40SCA22
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتدنباله پولکی
مدل : دنباله پولکی
نوع : پولکی گیر
IT40SCA22
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر حرارتی
مدل : ابزارگیر حرارتی
نوع : شیرینک ولدون حرارتی
IT40 SGT
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتشیرینک فیت
مدل : شیرینک فیت
نوع : ولدون حرارتی
IT50 SGT
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر حرارتی
مدل : ابزارگیر حرارتی
نوع : شیرینک ولدون حرارتی
BT40SGT
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیر حرارتی
مدل : ابزارگیر حرارتی
نوع : شیرینک ولدون حرارتی
CAT40SGT
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتابزارگیرHSK
مدل : ابزارگیرHSK
نوع : دنباله فشنگی خورHSK
HSK50 63
دنباله تراشکاری بیبی کلت فشنگی خور مدل ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه | فروشگاه اینترنتی ابزار آلاتHSKولدون
مدل : HSKولدون
نوع : دنباله ولدون فرز گیرHSK
HSK50SLN

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2022 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد