آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدرهای داخل تراش تانگالوی

هلدرداخل تراش | هلدر داخل تراش ابزاری است مخصوص تراشکاری داخل قطعه کار.هلدر های داخل تراش در قطر های مختلف شامل 06/08/10/12/14/16/20/25/32/40/50/60 و با توجه به قطر ان در طول های مختلف می باشند.نوع هلدر داخل تراشی که برای تراشکاری داخل قطعه استفاده می شود باید بر اساس اطلاعات کاتالوگ و معمولا کوچکتر از قطر اولیه انتخاب می شود.هلدرداخلتراش در دستگاه تراش سی ان سی به بیس هلدرداخل و در دستگاه تراش معمولی به مرغک دستگاه تراش متصل می شود.
ابزار السا عرضه کننده انواع هلدر داخل تراش تاکیمساش و هلدر داخل تراش تونگلوی وهلدرتانگلوی می باشد.هلدرداخل تراش می تواند برای ا کاهش ارتعاش از جنس تنگستن کارباید باشد و همچنین دارای آب صابون از مرکز باشد.
هر یک ار حروف لاتین کد هلدر داخل تراش نمایانگر اطلاعات زیر می باشد.
به طور مثال S25T pclnr12
1-S25 نمایانگر قطر هلدر داخل تراش می باشد
2-T نمایانگر طول هلدر داخل تراش می باشد
3-P نشان دهنده نوع گیرنده ابزار که به صورت چکمه ای یا روبندی و پیچی وپینی می باشد
4-C-N نشان دهنده دو حرف ائل الماس مربوطه می باشد.
5-L نشان دهنده زاویه هلدر داخل تراش می باشد
6-R نشان دهنده چپ و راست بودن هلدر داخل تراش می باشد.
قیمت هلدر داخل تراش،قیمت هلدر،خرید هلدرداخلتراش،خرید هلدر،فروش هلدر داخلتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر داخل تراش،استعلام هلدر،هلدر تتونگلوی ژاپن،هلدر تونگلوی،هلدر داخل تراش
تانگلوی،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر ،انواع هلدر داخل تراش
برخی از هلدر های داخل تراش ابزارالسا:
S06H SCLCR06/S08H SCLCR06/S10K SCLCR06/S12Q SCLCR09/S16R SCLCR09/S20S SCLCR09/S08H SDUCR07/S10K SDUCR07/S12Q SDUCR07/S16R SDUCR11/S20S SDUCR11/S25T SDUCR11/S25T PDUNR15/S32U PDUNR15/S25T PDUNL15/S32U PDUNL15/S06H SCLCL06/S08H SCLCL06/S10K SCLCL06/S08H SDUCL07/S10K SDUCL/S12Q SDUCL07/S16R SDUCL11/S20S SDUCL11/S25T SDUCL11/S20S SCLCL09/U DDUNRS15/S40V PDUNR15/S50W PDUNR15/S40V PDUNL15/S25T SPCLNR12/S32U PCLNR12/S40V PCLNR12/S25T PCLNL12/S32U PCLNL12/S40U PLNL12/S40U PCLNL16/S40U PCLNL19/S40V PCLNR16/S40V PCLNR19/S50W PCLNR16/S50W MWLNR08/S50W PCLNR19/S25T MTFNR16/S25T MTUNR16/S25T PTFNR16/S32U PTFNR22/S25S MTUNL16/S25S MTUNL22/S25S PTFNL22 S25S MWLNL08/S32U MWLNL08/S32U MTUNR/S40V PTFNRS/S40V MTUNRS/S50W PTFNR/S50W MTUNR/S50W PWLNRU /S40T TDUNR/S25T DDUNR/ S32T TCLNR12/S25S TCLNR12/S40U TCLNR12/S40U TDUNR15/S25S TDUNR15/S32T TDUNR15/S25S TSKNR12/S25T PSKNR12/S25T CKUNR/e04 sclcr03/e06 sclcr04/A12 SCLCR06/A25S PCLNR12/E12 SWLXR04/A08H SEXPR04/A16Q SVJCR08/A25S SSKPR12/S32T CTFPR16/S25S CTFPR16/S40U SDUCR11/A50U PDUNR15/A20R STUPR11/A32S PTUNR16/A25S SDZCR11/A40T PDZNR15/

هلدرکلمپیAهلدرکلمپیDهلدرچکمه ایهلدرسرامیکیCهلدرپیچیهلدر تمام الماسهلدرکلمپیTسری هلدر ضد ارتعاشدنباله ضد ارتعاش


هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر کلمپی A
هلدر کلمپی A
هلدرروبند دارCNMG
ACLNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش WNMG
هلدر داخل تراش WNMG
هلدرروبند دارWNMG
AWLNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش روبنددار A
هلدر داخل تراش روبنددار A
هلدر روبند دار DNMG
ADUNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش DNMG
هلدر داخل تراش DNMG
هلدر روبند دارDNMG
DDUNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل چکمه ای
هلدر داخل چکمه ای
هلدر چکمه ایCNMG
PCLNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش چکمه ای WNMG
هلدر داخل تراش چکمه ای WNMG
هلدر چکمه ای WNMG
PWLNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویداخل تراش SNMG
داخل تراش SNMG
هلدر چکمه ایSNMG
PSKNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش لوزی
هلدر داخل تراش لوزی
هلدرچکمه ایDNMG
PDUNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر کلاغی 93 درجه
هلدر کلاغی 93 درجه
هلدر چکمه ایDNMG
PDZNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر سه گوش 91 درجه
هلدر سه گوش 91 درجه
هلدرچکمه ایTNMG
PTFNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش سه گوش 93 درجه
هلدر داخل تراش سه گوش 93 درجه
هلدر چکمه ایTNMG
PTUNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل VNMG
هلدر داخل VNMG
هلدرچکمه ایVNMG
PVUNR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویداخل تراش کارباید و معمولی پیچی
داخل تراش کارباید و معمولی پیچی
هلدرتمام الماس و معمولیCCMT
SCLCR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش
هلدر داخل تراش
هلدر اب صابون خور و تمام الماسCCMT
SCLPR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر لوزی کارباید و معمولی dcmt
هلدر لوزی کارباید و معمولی dcmt
هلدرDCMT93درجه
SDUCR/L
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل تراش با الیاژ خاص
هلدر داخل تراش با الیاژ خاص
هلدرآب صاون خور و تمام الماسDCMT
SDUPR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر ضد ارتعاش DCMT
هلدر ضد ارتعاش DCMT
هلدرتمام الماس واب صابونیDCMT
SDQCR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدرداخل تراش30درجه
هلدرداخل تراش30درجه
هلدرتمام الماس واب صابونیDCMT
SDZCR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر کارباید وضد ارتعاش
هلدر کارباید وضد ارتعاش
هلدر اب صابون خور و تمام الماسEPGT
SEXPR/L
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویداخل تراش میکرو
داخل تراش میکرو
هلدرتمام الماس واب صابونیWBGT
SWUBR/L
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر قایقی 93 درجه
هلدر قایقی 93 درجه
هلدرتمام الماس واب صابونیVBMT
SVUBR/L
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر کارباید کلاغی
هلدر کارباید کلاغی
هلدرVBMT
SVZBR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر کارباید سه گوش
هلدر کارباید سه گوش
هلدراب صابون خور و تمام الماسTCMT
STFCR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر TPMR
هلدر TPMR
هلدرسه گوش بدون سوراخ
CTFPR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر داخل چهار گوش
هلدر داخل چهار گوش
هلدرSPMR
CSKPR
هلدرهای داخل تراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای داخل تراش تانگالویهلدر خشن کاری
هلدر خشن کاری
هلدرLNMX
TLANR/L

هلدرداخل تراش | هلدر داخل تراش ابزاری است مخصوص تراشکاری داخل قطعه کار.هلدر های داخل تراش در قطر های مختلف شامل 06/08/10/12/14/16/20/25/32/40/50/60 و با توجه به قطر ان در طول های مختلف می باشند.نوع هلدر داخل تراشی که برای تراشکاری داخل قطعه استفاده می شود باید بر اساس اطلاعات کاتالوگ و معمولا کوچکتر از قطر اولیه انتخاب می شود.هلدرداخلتراش در دستگاه تراش سی ان سی به بیس هلدرداخل و در دستگاه تراش معمولی به مرغک دستگاه تراش متصل می شود.
ابزار السا عرضه کننده انواع هلدر داخل تراش تاکیمساش و هلدر داخل تراش تونگلوی وهلدرتانگلوی می باشد.هلدرداخل تراش می تواند برای ا کاهش ارتعاش از جنس تنگستن کارباید باشد و همچنین دارای آب صابون از مرکز باشد.
هر یک ار حروف لاتین کد هلدر داخل تراش نمایانگر اطلاعات زیر می باشد.
به طور مثال S25T pclnr12
1-S25 نمایانگر قطر هلدر داخل تراش می باشد
2-T نمایانگر طول هلدر داخل تراش می باشد
3-P نشان دهنده نوع گیرنده ابزار که به صورت چکمه ای یا روبندی و پیچی وپینی می باشد
4-C-N نشان دهنده دو حرف ائل الماس مربوطه می باشد.
5-L نشان دهنده زاویه هلدر داخل تراش می باشد
6-R نشان دهنده چپ و راست بودن هلدر داخل تراش می باشد.
قیمت هلدر داخل تراش،قیمت هلدر،خرید هلدرداخلتراش،خرید هلدر،فروش هلدر داخلتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر داخل تراش،استعلام هلدر،هلدر تتونگلوی ژاپن،هلدر تونگلوی،هلدر داخل تراش
تانگلوی،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر ،انواع هلدر داخل تراش
برخی از هلدر های داخل تراش ابزارالسا:
S06H SCLCR06/S08H SCLCR06/S10K SCLCR06/S12Q SCLCR09/S16R SCLCR09/S20S SCLCR09/S08H SDUCR07/S10K SDUCR07/S12Q SDUCR07/S16R SDUCR11/S20S SDUCR11/S25T SDUCR11/S25T PDUNR15/S32U PDUNR15/S25T PDUNL15/S32U PDUNL15/S06H SCLCL06/S08H SCLCL06/S10K SCLCL06/S08H SDUCL07/S10K SDUCL/S12Q SDUCL07/S16R SDUCL11/S20S SDUCL11/S25T SDUCL11/S20S SCLCL09/U DDUNRS15/S40V PDUNR15/S50W PDUNR15/S40V PDUNL15/S25T SPCLNR12/S32U PCLNR12/S40V PCLNR12/S25T PCLNL12/S32U PCLNL12/S40U PLNL12/S40U PCLNL16/S40U PCLNL19/S40V PCLNR16/S40V PCLNR19/S50W PCLNR16/S50W MWLNR08/S50W PCLNR19/S25T MTFNR16/S25T MTUNR16/S25T PTFNR16/S32U PTFNR22/S25S MTUNL16/S25S MTUNL22/S25S PTFNL22 S25S MWLNL08/S32U MWLNL08/S32U MTUNR/S40V PTFNRS/S40V MTUNRS/S50W PTFNR/S50W MTUNR/S50W PWLNRU /S40T TDUNR/S25T DDUNR/ S32T TCLNR12/S25S TCLNR12/S40U TCLNR12/S40U TDUNR15/S25S TDUNR15/S32T TDUNR15/S25S TSKNR12/S25T PSKNR12/S25T CKUNR/e04 sclcr03/e06 sclcr04/A12 SCLCR06/A25S PCLNR12/E12 SWLXR04/A08H SEXPR04/A16Q SVJCR08/A25S SSKPR12/S32T CTFPR16/S25S CTFPR16/S40U SDUCR11/A50U PDUNR15/A20R STUPR11/A32S PTUNR16/A25S SDZCR11/A40T PDZNR15/

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد