آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدر روتراش تانگالوی

هلدر رو تراش | هلدر تراشکاری یکی از ابزار مهم در صنعت تراش کاری و ابزار تراشکاری میباشد و با ید توجه داشت ابزار تراشکاری معمولا بصورت ثابت برای تراش در سطح اجسام و فلزات مورد استفاده قرار میگیرد . توسط ابزار تراشکاری سطح بیرونی فلز تراش و براده برداری میشود.هلدر رو تراش نوعی از ابزار تراشکاری برای کاهش قطر خارجی فلز و جسم مورد نظر میباشد ، برای برش باید جسم به صورت موازی با محور برش قرار گیرد و الیته در بعضی از موارد با توجه به طرح قطعه صنعتی ، جسم میتواند به دور لبه بنده دستگاه نیز بچرخد.هلدر تراش بعبارتی یک ایستگاه میباشد که بر روی لبه آن تیغه تراش اینسرت تراش ا الماس تراش نصب میگردد و.هلدر تراش بر اساس 5 نوع حرف دسته بندی و شناخته میشود :
حرف اول لاتین هلدر تراش : نشان دهنده نوع گیرنده هلدر می باشد .
حرف دوم لاتین هلدر تراش : به عنوان نشان دهنده حرف اول اینسرت مربوطه می باشد. .
حرف سوم لاتین هلدر تراش : شان دهنده زاویه هلدر تراش .
حرف چهارم لاتین هلدر تراش :نشان دهنده ی حرف دوم اینسرت مربوطه می باشد .
حرف پنجم لاتین هلدر تراش : نشان می دهد که این ابزار (هلدر تراش ) از راست یا چپ بسته می شود .
قیمت هلدر روتراش،قیمت هلدر،خرید هلدر روتراش،خرید هلدر،فروش هلدر روتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر روتراش،استعلام هلدر،هلدر تونگلوی،هلدر تانگلوی ،هلدر روتراش تانگلوی،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر،انواع هلدر روتراش
از جمله مهمترین و پرمصرف ترین هلدر های روتراش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
PDJNR2525 M15/DDJNR2525 M15/TDJNR2525 M15/PCLNR2020 K12/TCLNR2020 K12/PCLNR2525 M12/DCLNR2525 M12/TCLNR2525 M12/PDJNR3225 P15/TDJNR3225 P15/PDJNR3232 P15/PCLNR3225 P12/PCLNR3232 P12/TCLNR3225 P12/TCLNR3232 P12/PDJNR2020K15/TDJNR2020K15/PDJNL2525 M15/TDJNL2525 M15/PCLNL2525 M12/TCLNL2525 M12/PCLNR3232 P19/TCLNR3232 P19/PCLNR4040 S19/PCLNL4040 S19/PCLNR2525 M19/PCLNR2525 M16/PCLNR3232 P16/PCLNL3232 P19/SVJBR2020 K16/SVJBR2525 M16/SVJBL2525 M16/SVHBR2525 M16/SVZBR2525 M16/SVJBR3225 P16/SVJBL3225 P16/SDJCR2020 K11/SDJCR2525 M11/SDJCL2525 M11/SDJCL2525 M15/STFCR2525 M16/STFCL2525 M16/STGCR2525 M16/STTCN2525 M16/MWLNR2020 K08/PWLNR2020 K08/MWLNR2020 K08/DWLNR2020 K08/TWLNR2020 K087/PWLNR 2525 M08/MWLNL2525 M08/PWLNL 2525 M08/MCLNR2525 M12/MTJNR2020 K16/MTJNL2020 K16/PTJNR2020 K16/PTJNL 2020 K16/MTJNT32525 M16/MTJNR2525 M22/MTJNL2525 M16/MTJNL2525 M22/MTJNR3225 P16/MTJNR3225 P22/MTGNL 3225 P22/PTJNR2525 M16/PTJNL2525 M16/PTJNR2525 M22/PTJNL2525 M22/MTJNR3232 P22/MTJNR 3232 P27/MTJNL 3232 P27/CKJNR2525 M16/CKJNL2525M16/SCLCR1010 E06/SCLCR1212 F06/SDJCR1010 E07/SDJCR 1212 F07/SDJCR1616 H11/SCLCR2020 K09/SCLCL2020K09/SCLCR2525 M12/SCLCL2525M12/ACLNR 2525 M12/CCLNR2525 M12/CDJNR2525 M12/JSCLCR1212 H09/PTL2NR 2020 K16/AWLNR 2525 M08/JSWL2XR1212 X04/ADJNR 2525M11/JSDJXR1212 07/AVJNR2525 M12/AVJNR2525 M16/MVJNR2525 M16/DVJNR 2020 K16/S20S SVJBR11/S25T SVUBR16/S25S SVUBL16/A32U SVUBL16/ADNNN 2525 M15/PDNNN 2525 M15/PDNNR 2020 K11/SVVBN 2525 M16/PCMNN 2525 M12/SRACR 2525 M06/SRDCN 2525 M08/SRDCN 3225 P16/SRGCR 2525 M08/PRDCN 3225 P16/PRDCN 2525 M10/TLANR2525 M16/PRGNR/XWXPR 3232 P09/CHSNR/S32T SVQBR16/ S40U SVQBR16/PDQNR2525 M15/MTQNL 2525 M16

هلدر کلمپی Aهلدر کلمپی Dهلدر چکمه ایهلدرسرامیکیهلدرپیچیهلدرکلمپیTکپتو


هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روبند دار CNMG
هلدر روبند دار CNMG
هلدر کلمپیCNMG
ACLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روبندیWNMG
هلدر روبندیWNMG
هلدر کلمپیWNMG
AWLNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر WNMG
هلدر WNMG
هلدرروتراش کلمپی A
DWLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر کلمپی A
هلدر کلمپی A
هلدر روبنددارDNMG93درجه
ADJNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش 107.5درجه
هلدر روتراش 107.5درجه
هلدرروبنددارDNMG
ADQNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش TNMG
هلدر روتراش TNMG
درجه93هلدرروبند دار
ATJNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روبندیSNMG
هلدر روبندیSNMG
هلدرروبند دار75درجه
ASBNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر چهار گوش خور 45 درجه
هلدر چهار گوش خور 45 درجه
هلدر روبند دارSNMG
ASSNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر کلمپی
هلدر کلمپی
هلدر چکمه ایCNMG
PCLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش WNMG
هلدر روتراش WNMG
هلدرچکمه ایWNMG
PWLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش DNMG
هلدر روتراش DNMG
هلدرچکمه ایDNMG
PDJNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش چکمه ای
هلدر روتراش چکمه ای
هلدرچکمه ایTNMG
PTGNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر چکمه ای گرد خور
هلدر چکمه ای گرد خور
هلدرچکمه ایRCMT
PRGCR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر پنج لبه 22.5درجه
هلدر پنج لبه 22.5درجه
هلدرچکمه ای پنج لبهPOMG
PPXOR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر گرد خور مستقیم
هلدر گرد خور مستقیم
هلدرچکمه ایRCMT
PRDCN
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر چهار گوش خور 45 درجه
هلدر چهار گوش خور 45 درجه
هلدرچکمه ایSNMG
PSSNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش سه گوش
هلدر روتراش سه گوش
هلدرچکمه ایTNMG
PTFNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش117.5درجه
هلدر روتراش117.5درجه
هلدرچکمه ایVNMG
PVQNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش 95 درجه
هلدر روتراش 95 درجه
هلدرروبنددارDNMG
DCLNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش 95 درجه
هلدر روتراش 95 درجه
هلدر روبند دارWNMG
DWLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش 93 درجه
هلدر روتراش 93 درجه
هلدرروبنددارDNMG
DDJNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش DNMG
هلدر روتراش DNMG
هلدر روبند دارDNMG
DDQNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر سرامیکیCNGN
هلدر سرامیکیCNGN
هلدرسرامیکیCNGN
CCLNR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر سرامیکی روتراش
هلدر سرامیکی روتراش
هلدرسرامیکیDNGN
CDNNN
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر گردخور
هلدر گردخور
هلدر پیچیRCMT
SRACR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر گرد خور پیچی
هلدر گرد خور پیچی
هلدرپیچیRCMT
SRGCR/L
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش گردخور
هلدر روتراش گردخور
هلدرپیچیRCMT
SRDCN
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر چهارگوش مستقیم
هلدر چهارگوش مستقیم
هلدر پیچیSCMT
SSDCN
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش پیچی
هلدر روتراش پیچی
هلدر پیچیCCMT
SCLCR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر لوزی
هلدر لوزی
هلدر پیچیDCMT
SDJCR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر قایقی زاویه باز
هلدر قایقی زاویه باز
هلدر پیچیVCMT
SVQCR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر روتراش 95 درجه
هلدر روتراش 95 درجه
هلدر پیچیCCMT
JSCLCR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر WXGU
هلدر WXGU
هلدر پیچی WXGU
J SWLXR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر WXGU
هلدر WXGU
هلدر پیچی
J SWL2XR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر پیچی
هلدر پیچی
هلدر روبند دارTNMG
J TTLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدرLNMX
هلدرLNMX
هلدرپیچیLNMX
TLANR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویهلدر کپتو
هلدر کپتو
کپتوwnmg
C-PWLNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویکپتوDNMG
کپتوDNMG
کپتوDNMG
C-PDJNR
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویکپتوDNMG
کپتوDNMG
DN11کپتو
C-PDMNL
هلدر روتراش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تانگالویکپتوcnmg
کپتوcnmg
سیستم کپتو
C4 PCLNR

هلدر رو تراش | هلدر تراشکاری یکی از ابزار مهم در صنعت تراش کاری و ابزار تراشکاری میباشد و با ید توجه داشت ابزار تراشکاری معمولا بصورت ثابت برای تراش در سطح اجسام و فلزات مورد استفاده قرار میگیرد . توسط ابزار تراشکاری سطح بیرونی فلز تراش و براده برداری میشود.هلدر رو تراش نوعی از ابزار تراشکاری برای کاهش قطر خارجی فلز و جسم مورد نظر میباشد ، برای برش باید جسم به صورت موازی با محور برش قرار گیرد و الیته در بعضی از موارد با توجه به طرح قطعه صنعتی ، جسم میتواند به دور لبه بنده دستگاه نیز بچرخد.هلدر تراش بعبارتی یک ایستگاه میباشد که بر روی لبه آن تیغه تراش اینسرت تراش ا الماس تراش نصب میگردد و.هلدر تراش بر اساس 5 نوع حرف دسته بندی و شناخته میشود :
حرف اول لاتین هلدر تراش : نشان دهنده نوع گیرنده هلدر می باشد .
حرف دوم لاتین هلدر تراش : به عنوان نشان دهنده حرف اول اینسرت مربوطه می باشد. .
حرف سوم لاتین هلدر تراش : شان دهنده زاویه هلدر تراش .
حرف چهارم لاتین هلدر تراش :نشان دهنده ی حرف دوم اینسرت مربوطه می باشد .
حرف پنجم لاتین هلدر تراش : نشان می دهد که این ابزار (هلدر تراش ) از راست یا چپ بسته می شود .
قیمت هلدر روتراش،قیمت هلدر،خرید هلدر روتراش،خرید هلدر،فروش هلدر روتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر روتراش،استعلام هلدر،هلدر تونگلوی،هلدر تانگلوی ،هلدر روتراش تانگلوی،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر،انواع هلدر روتراش
از جمله مهمترین و پرمصرف ترین هلدر های روتراش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
PDJNR2525 M15/DDJNR2525 M15/TDJNR2525 M15/PCLNR2020 K12/TCLNR2020 K12/PCLNR2525 M12/DCLNR2525 M12/TCLNR2525 M12/PDJNR3225 P15/TDJNR3225 P15/PDJNR3232 P15/PCLNR3225 P12/PCLNR3232 P12/TCLNR3225 P12/TCLNR3232 P12/PDJNR2020K15/TDJNR2020K15/PDJNL2525 M15/TDJNL2525 M15/PCLNL2525 M12/TCLNL2525 M12/PCLNR3232 P19/TCLNR3232 P19/PCLNR4040 S19/PCLNL4040 S19/PCLNR2525 M19/PCLNR2525 M16/PCLNR3232 P16/PCLNL3232 P19/SVJBR2020 K16/SVJBR2525 M16/SVJBL2525 M16/SVHBR2525 M16/SVZBR2525 M16/SVJBR3225 P16/SVJBL3225 P16/SDJCR2020 K11/SDJCR2525 M11/SDJCL2525 M11/SDJCL2525 M15/STFCR2525 M16/STFCL2525 M16/STGCR2525 M16/STTCN2525 M16/MWLNR2020 K08/PWLNR2020 K08/MWLNR2020 K08/DWLNR2020 K08/TWLNR2020 K087/PWLNR 2525 M08/MWLNL2525 M08/PWLNL 2525 M08/MCLNR2525 M12/MTJNR2020 K16/MTJNL2020 K16/PTJNR2020 K16/PTJNL 2020 K16/MTJNT32525 M16/MTJNR2525 M22/MTJNL2525 M16/MTJNL2525 M22/MTJNR3225 P16/MTJNR3225 P22/MTGNL 3225 P22/PTJNR2525 M16/PTJNL2525 M16/PTJNR2525 M22/PTJNL2525 M22/MTJNR3232 P22/MTJNR 3232 P27/MTJNL 3232 P27/CKJNR2525 M16/CKJNL2525M16/SCLCR1010 E06/SCLCR1212 F06/SDJCR1010 E07/SDJCR 1212 F07/SDJCR1616 H11/SCLCR2020 K09/SCLCL2020K09/SCLCR2525 M12/SCLCL2525M12/ACLNR 2525 M12/CCLNR2525 M12/CDJNR2525 M12/JSCLCR1212 H09/PTL2NR 2020 K16/AWLNR 2525 M08/JSWL2XR1212 X04/ADJNR 2525M11/JSDJXR1212 07/AVJNR2525 M12/AVJNR2525 M16/MVJNR2525 M16/DVJNR 2020 K16/S20S SVJBR11/S25T SVUBR16/S25S SVUBL16/A32U SVUBL16/ADNNN 2525 M15/PDNNN 2525 M15/PDNNR 2020 K11/SVVBN 2525 M16/PCMNN 2525 M12/SRACR 2525 M06/SRDCN 2525 M08/SRDCN 3225 P16/SRGCR 2525 M08/PRDCN 3225 P16/PRDCN 2525 M10/TLANR2525 M16/PRGNR/XWXPR 3232 P09/CHSNR/S32T SVQBR16/ S40U SVQBR16/PDQNR2525 M15/MTQNL 2525 M16

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد