آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدر روتراش تاکیم ساش

هلدر رو تراش | هلدر تراشکاری یکی از ابزار مهم در صنعت تراشکاری و ابزار تراشکاری میباشد و با ید توجه داشت ابزار تراشکاری معمولا بصورت ثابت و برای سوراخکاری و تراش در سطح اجسام و فلزات مورد استفاده قرار میگیرد . توسط ابزار تراشکاری سطح بیرونی یا سطح داخلی فلز تراش و براده برداری میشود.هلدر رو تراش نوعی از ابزار تراشکاری برای کاهش قطر خارجی فلز و جسم مورد نظر میباشد ، برای برش باید جسم به صورت موازی با محور برش قرار گیرد و الیته در بعضی از موارد با توجه به طرح قطعه صنعتی ، جسم میتواند به دور لبه بنده دستگاه نیز بچرخد.هلدر تراش بعبارتی یک ایتگاه میباشد که بر روی لبه آن تیغه تراش اینسرت تراش ا الماس تراش نصب میگردد و.هلدر تراش بر اساس 5 نوع حرف دسته بندی و شناخته میشود :
حرف اول لاتین هلدر تراش : نشان دهنده نوع گیرنده هلدر می باشد .
حرف دوم لاتین هلدر تراش : به عنوان نشان دهنده حرف اول اینسرت مربوطه می باشد. .
حرف سوم لاتین هلدر تراش : شان دهنده زاویه هلدر تراش .
حرف چهارم لاتین هلدر تراش :نشان دهنده ی حرف دوم اینسرت مربوطه می باشد .
حرف پنجم لاتین هلدر تراش : نشان می دهد که این ابزار (هلدر تراش ) از راست یا چپ بسته می شود .
قیمت هلدر روتراش،قیمت هلدر،خرید هلدر روتراش،خرید هلدر،فروش هلدر روتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر روتراش،استعلام هلدر،هلدر تاکیمساش،هلدر تاکیم ساش،هلدر روتراش تاکیمساش،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر،انواع هلدر روتراش
از جمله مهمترین و پرمصرف ترین هلدر های روتراش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
PDJNR2525 M15/DDJNR2525 M15/TDJNR2525 M15/PCLNR2020 K12/TCLNR2020 K12/PCLNR2525 M12/DCLNR2525 M12/TCLNR2525 M12/PDJNR3225 P15/TDJNR3225 P15/PDJNR3232 P15/PCLNR3225 P12/PCLNR3232 P12/TCLNR3225 P12/TCLNR3232 P12/PDJNR2020K15/TDJNR2020K15/PDJNL2525 M15/TDJNL2525 M15/PCLNL2525 M12/TCLNL2525 M12/PCLNR3232 P19/TCLNR3232 P19/PCLNR4040 S19/PCLNL4040 S19/PCLNR2525 M19/PCLNR2525 M16/PCLNR3232 P16/PCLNL3232 P19/SVJBR2020 K16/SVJBR2525 M16/SVJBL2525 M16/SVHBR2525 M16/SVZBR2525 M16/SVJBR3225 P16/SVJBL3225 P16/SDJCR2020 K11/SDJCR2525 M11/SDJCL2525 M11/SDJCL2525 M15/STFCR2525 M16/STFCL2525 M16/STGCR2525 M16/STTCN2525 M16/MWLNR2020 K08/PWLNR2020 K08/MWLNR2020 K08/DWLNR2020 K08/TWLNR2020 K087/PWLNR 2525 M08/MWLNL2525 M08/PWLNL 2525 M08/MCLNR2525 M12/MTJNR2020 K16/MTJNL2020 K16/PTJNR2020 K16/PTJNL 2020 K16/MTJNT32525 M16/MTJNR2525 M22/MTJNL2525 M16/MTJNL2525 M22/MTJNR3225 P16/MTJNR3225 P22/MTGNL 3225 P22/PTJNR2525 M16/PTJNL2525 M16/PTJNR2525 M22/PTJNL2525 M22/MTJNR3232 P22/MTJNR 3232 P27/MTJNL 3232 P27/CKJNR2525 M16/CKJNL2525M16/SCLCR1010 E06/SCLCR1212 F06/SDJCR1010 E07/SDJCR 1212 F07/SDJCR1616 H11/SCLCR2020 K09/SCLCL2020K09/SCLCR2525 M12/SCLCL2525M12
تاکیم ساش

هلدر تراش

هلدر پیچیهلدر سرامیکیهلدر کلمپیDهلدرکلمپی Mهلدر چکمه ایP


هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش چکمه ای
هلدر روتراش چکمه ای
95درجه
PCLNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش CNMG
هلدر روتراش CNMG
زاویه 75 درجه
PCBNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر مستقیم DNMG
هلدر مستقیم DNMG
هلدرروتراش چکمه ای
PDNNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش چکمه ای DNMG
هلدر روتراش چکمه ای DNMG
هلدر چکمه ای
PDJNR/L
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر چکمه ای روتراش
هلدر چکمه ای روتراش
چکمه ای
PSBNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش SNMG
هلدر روتراش SNMG
چکمه ای
PSSNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر چکمه ایsnmg
هلدر چکمه ایsnmg
چکمه ای
PSKNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش مستقیم
هلدر روتراش مستقیم
چکمه ای
PSDNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش سه گوش
هلدر روتراش سه گوش
چکمه ای
PTGNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر تراش چکمه ای
هلدر تراش چکمه ای
93درجه
PTJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش سه گوش
هلدر روتراش سه گوش
چکمه ای60درجه
PTTNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر چکمه ای سه گوش
هلدر چکمه ای سه گوش
چکمه ای
PTFNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر چکمه ای سه گوش نامنظم
هلدر چکمه ای سه گوش نامنظم
چکمه ای
PWLNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر گرد خور روتراش
هلدر گرد خور روتراش
چکمه ای
PRGNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش گردخور
هلدر روتراش گردخور
چکمه ای
PRGCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر چکمه ای گردخور
هلدر چکمه ای گردخور
چکمه ای
PRDCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش روبندی
هلدر روتراش روبندی
TNMG
MTJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سه گوش خور کلمپی
هلدر سه گوش خور کلمپی
زاویه90درجه
MTGNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سه گوش کلمپی
هلدر سه گوش کلمپی
60درجه
MTTNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر مستقیم سه گوش خور
هلدر مستقیم سه گوش خور
TNMG
MTENN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش کلمپی
هلدر روتراش کلمپی
90درجه
MTFNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروتراش زاویه100درجه
هلدرروتراش زاویه100درجه
TNMG
MTXNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروبندی
هلدرروبندی
WNMG
MWLNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش روبندی
هلدر روتراش روبندی
VNMG
MVJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروبندیCNMG
هلدرروبندیCNMG
کلمپی
DCLNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروتراشDNMG
هلدرروتراشDNMG
DNMG
DDJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش DWLNR
هلدر روتراش DWLNR
95درجه
DWLNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش سه گوش
هلدر روتراش سه گوش
TNMG
DTFNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش سه گوش خور
هلدر روتراش سه گوش خور
TNMG
DTJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرکلمپیDNMG
هلدرکلمپیDNMG
هلدرمستقیم
DDNNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهولدر روبندی
هولدر روبندی
چهارگوش
DSSNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر کلمپی SNMG
هلدر کلمپی SNMG
هلدر مستقیم چهارگوش
DSDNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرVNMG
هلدرVNMG
VNMG
DVJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش کلمپی
هلدر روتراش کلمپی
VNMG
DVVNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر پیچی CCMT
هلدر پیچی CCMT
45درجه
SCDCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر پیچی CCMT
هلدر پیچی CCMT
50درجه
SCMCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش CCMT
هلدر روتراش CCMT
75درجه
SCRCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر پیچی
هلدر پیچی
90درجه
SCACR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروتراش CCMT
هلدرروتراش CCMT
CCMT
SCFCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروتراش
هلدرروتراش
CCMT
SCLCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرDCMT
هلدرDCMT
هلدر مستقیم
SDNCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر DCMT
هلدر DCMT
پیچی
SDACR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر پیچیDCMT
هلدر پیچیDCMT
93درجه
SDJCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر DCMT
هلدر DCMT
زاویه107.5درجه
SDHCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر گردخور
هلدر گردخور
مستقیم
SRDCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر گردخور
هلدر گردخور
هلدرچپ و راست
SRGCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروتراش پیچی
هلدرروتراش پیچی
SCMT
SSDCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش
هلدر روتراش
45درجه
SSSCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش SCMT
هلدر روتراش SCMT
هلدر پیچی
SSBCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش پیچی
هلدر روتراش پیچی
SCMT
SSKCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سه گوش خور
هلدر سه گوش خور
90درجه
STGCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سه گوش TCMT
هلدر سه گوش TCMT
هلدر مستقیم
STCCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر پیچی سه گوش خور
هلدر پیچی سه گوش خور
TCMT
STFCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش قایقی
هلدر روتراش قایقی
VCMT
SVVCN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر قایقی
هلدر قایقی
93درجه
SVJCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش
هلدر روتراش
100درجه
SVZCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش VCMT
هلدر روتراش VCMT
107.5درجه
SVHCR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر مستقیم
هلدر مستقیم
VBMT
SVVBN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش قایقی
هلدر روتراش قایقی
93درجه
SVJBR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرروتراشVBMT
هلدرروتراشVBMT
100درجه
SVZBR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روتراش قایقی
هلدر روتراش قایقی
107درجه
SVHBR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر کپی تراش
هلدر کپی تراش
کپی تراش
CKJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر SPMR
هلدر SPMR
سرامیکی
CSBPR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر روبندی سه گوش
هلدر روبندی سه گوش
سرامیکی
CTRPR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سه گوشTPMR
هلدر سه گوشTPMR
TPMR
CTFPR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر کلمپی
هلدر کلمپی
90درجه
CTGPR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرCNGN
هلدرCNGN
سرامیکی
CCLNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی ENGN
هلدر سرامیکی ENGN
97.5درجه
CELNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی
هلدر سرامیکی
DNGN
CDJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی متمایل به راست
هلدر سرامیکی متمایل به راست
سرامیکی
CDNNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرSNGN
هلدرSNGN
85درجه
CS-NR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی
هلدر سرامیکی
85درجه
CSYNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی
هلدر سرامیکی
75درجه
CSRNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرSNGX
هلدرSNGX
75درجه
CSKNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی چهار گوش
هلدر سرامیکی چهار گوش
سرامیکی
CSSNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر SNGX
هلدر SNGX
سرامیکی مستقیم
CSDNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سه گوش سرامیکی
هلدر سه گوش سرامیکی
سرامیکی
CTJNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی
هلدر سرامیکی
93درجه
CTUNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی گرد
هلدر سرامیکی گرد
سرامیکی
CRSNR
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدرRNGN
هلدرRNGN
سرامیکی مستقیم
CRDNN
هلدر روتراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر روتراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی تبری
هلدر سرامیکی تبری
RCGX
CRDCN

هلدر رو تراش | هلدر تراشکاری یکی از ابزار مهم در صنعت تراشکاری و ابزار تراشکاری میباشد و با ید توجه داشت ابزار تراشکاری معمولا بصورت ثابت و برای سوراخکاری و تراش در سطح اجسام و فلزات مورد استفاده قرار میگیرد . توسط ابزار تراشکاری سطح بیرونی یا سطح داخلی فلز تراش و براده برداری میشود.هلدر رو تراش نوعی از ابزار تراشکاری برای کاهش قطر خارجی فلز و جسم مورد نظر میباشد ، برای برش باید جسم به صورت موازی با محور برش قرار گیرد و الیته در بعضی از موارد با توجه به طرح قطعه صنعتی ، جسم میتواند به دور لبه بنده دستگاه نیز بچرخد.هلدر تراش بعبارتی یک ایتگاه میباشد که بر روی لبه آن تیغه تراش اینسرت تراش ا الماس تراش نصب میگردد و.هلدر تراش بر اساس 5 نوع حرف دسته بندی و شناخته میشود :
حرف اول لاتین هلدر تراش : نشان دهنده نوع گیرنده هلدر می باشد .
حرف دوم لاتین هلدر تراش : به عنوان نشان دهنده حرف اول اینسرت مربوطه می باشد. .
حرف سوم لاتین هلدر تراش : شان دهنده زاویه هلدر تراش .
حرف چهارم لاتین هلدر تراش :نشان دهنده ی حرف دوم اینسرت مربوطه می باشد .
حرف پنجم لاتین هلدر تراش : نشان می دهد که این ابزار (هلدر تراش ) از راست یا چپ بسته می شود .
قیمت هلدر روتراش،قیمت هلدر،خرید هلدر روتراش،خرید هلدر،فروش هلدر روتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر روتراش،استعلام هلدر،هلدر تاکیمساش،هلدر تاکیم ساش،هلدر روتراش تاکیمساش،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر،انواع هلدر روتراش
از جمله مهمترین و پرمصرف ترین هلدر های روتراش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
PDJNR2525 M15/DDJNR2525 M15/TDJNR2525 M15/PCLNR2020 K12/TCLNR2020 K12/PCLNR2525 M12/DCLNR2525 M12/TCLNR2525 M12/PDJNR3225 P15/TDJNR3225 P15/PDJNR3232 P15/PCLNR3225 P12/PCLNR3232 P12/TCLNR3225 P12/TCLNR3232 P12/PDJNR2020K15/TDJNR2020K15/PDJNL2525 M15/TDJNL2525 M15/PCLNL2525 M12/TCLNL2525 M12/PCLNR3232 P19/TCLNR3232 P19/PCLNR4040 S19/PCLNL4040 S19/PCLNR2525 M19/PCLNR2525 M16/PCLNR3232 P16/PCLNL3232 P19/SVJBR2020 K16/SVJBR2525 M16/SVJBL2525 M16/SVHBR2525 M16/SVZBR2525 M16/SVJBR3225 P16/SVJBL3225 P16/SDJCR2020 K11/SDJCR2525 M11/SDJCL2525 M11/SDJCL2525 M15/STFCR2525 M16/STFCL2525 M16/STGCR2525 M16/STTCN2525 M16/MWLNR2020 K08/PWLNR2020 K08/MWLNR2020 K08/DWLNR2020 K08/TWLNR2020 K087/PWLNR 2525 M08/MWLNL2525 M08/PWLNL 2525 M08/MCLNR2525 M12/MTJNR2020 K16/MTJNL2020 K16/PTJNR2020 K16/PTJNL 2020 K16/MTJNT32525 M16/MTJNR2525 M22/MTJNL2525 M16/MTJNL2525 M22/MTJNR3225 P16/MTJNR3225 P22/MTGNL 3225 P22/PTJNR2525 M16/PTJNL2525 M16/PTJNR2525 M22/PTJNL2525 M22/MTJNR3232 P22/MTJNR 3232 P27/MTJNL 3232 P27/CKJNR2525 M16/CKJNL2525M16/SCLCR1010 E06/SCLCR1212 F06/SDJCR1010 E07/SDJCR 1212 F07/SDJCR1616 H11/SCLCR2020 K09/SCLCL2020K09/SCLCR2525 M12/SCLCL2525M12
تاکیم ساش

هلدر تراش

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد