آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش

فرز انگشتی | فرز انگشتی الماس خور ابزار فرز کاری است که برای کف تراشی ،بغل تراشی ،دیواره تراشی ،شیارزن،پخ زنی و ... در فرز کاری استفاده می شود.
فرز انگشتی الماس خور از نظر نوع اینسرت انواع مختلف سه گوش، چهار گوش، پنج ضلعی،شش ضلعی،هفت ضلعی،هشت ضلعی،مربع،مستطیل دارد.برخی از فرز انگشتی ها های فید و دور بالا می باشند که برای صافی سطح بالا در دور های بالا استفاده می شوند.
فرز انگشتی ها از نظر تعداد لبه برشی می تواند به صورت تک پر،دوپر،سه پر ،چهار پر و...باشد که با توجه به قطر فرز انگشتی و نوع متریال قطعه کار انتخاب می شود.
فرز انگشتی الماس خور می تواند طوری ساخته شده باشد که علاوه بر کف تراشی مرکز ان نیز قابلیت براده برداری داشته باشد.برخی از فرز انگشتی ها دارای اب صابون از مرکز می باشند که برای تخلیه براده و خنک کاری ابزار و افزایش طول عمر ابزار استفاده می شوند.
برای دیواره تراشی معمولا از فرز انگشتی هایی استفاده می شوند که اینسرت ها در هر لبه برشی در چند ردیف به صورت افقی در راستای فرز انگشتی سوار شده اند که باعث کاهش زمان ماشین کاری می شوند و معمولا در عملیات خشن کاری استفاده می شوند.تراش ابزار السا نمایندگی رسمی فرز انگشتی تاکیمساش و فرز انگشتی تونگلوی می باشد.
در زیر برخی از فرز انگشتی های شرکت تاکیمساش امده است
T90 16R02 AP10/T9020R03 AP10/T90 20R02 AP10/T90S 25R03/T90 25R02 AP16/T9032R03 AP16/T90 40R04 AP16/TSRF16R02 RD08/TSRF20R02/TSRF25R02 RD10/TSRF32R03 RD12/T90DS12 R02X006/T90DS 20R02 X012/T90DS25R03 XO12/
انواع فرز انگشتی،انواع فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،قیمت فرز انکگشتی تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی،خرید فرز انگشتی الماس خور تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی تاکیمساش،بورس فرز انگشتی الماس خور،بورس فرز انگشتی تاکیم ساش،بورس فرز انگشتی تاکیمساش،فروش فرز انگشتی الماس خور،فروش فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،فروش فرز انگشتی تاکیم ساش

فرز انگشتی


فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خور  سه گوش
فرز الماس خور سه گوش
فرز انگشتی سه گوش خور دنباله گرد و مورس
FK15 17
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرزانگشتی پخ زن
فرزانگشتی پخ زن
پخ زن سه گوش خور دنباله گرد
PF15 17
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشانگشتی خزینه زن
انگشتی خزینه زن
پخ زن الماس خورSCMT
A246
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خورانگشتی گرد خور
فرز الماس خورانگشتی گرد خور
فرزانگشتی گردخورRCMT
A150
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرزانگشتی گردخور
فرزانگشتی گردخور
فرزانگشتی گردخوردنباله کونیکRCMT
A150.MK
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرزانگشتی کف زن
فرزانگشتی کف زن
فرز انگشتی کف زنCPMT
C130
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خورانگشتی الماس خور
فرز الماس خورانگشتی الماس خور
فرزانگشتی دنباله گرد و کونیکLDHT15
C140
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خورانگشتی APKT
فرز الماس خورانگشتی APKT
فرزانگشتی APKT16
T90
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشانگشتی کف زن
انگشتی کف زن
فرز انگشتی کف زنCPMT
C135
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خور تی
فرز الماس خور تی
فرزتی الماس خور
CNF
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرزT
فرزT
فرز تی سه گوش خور
CZF
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خوربالنویز چشمی
فرز الماس خوربالنویز چشمی
فرز بالنویز
TCKF
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خوربالنویز
فرز الماس خوربالنویز
فرزانگشتی بالنویر خور
TKUF
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرزانگشتی  گردخور
فرزانگشتی گردخور
فرزانگشتی گردخور RDMT
TSRF
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشسری فرز الماس خورانگشتی
سری فرز الماس خورانگشتی
فرز انگشتی دنباله پیچیAPKT
T90 MD
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشسری دنباله پیچی
سری دنباله پیچی
فرزانگشتی دنباله پیچیRDMT
TSRF MD
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خورسری بالنویز
فرز الماس خورسری بالنویز
فرزانگشتی دنباله پیچی بالنویز
TKUF MD
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشدنباله سری های انگشتی
دنباله سری های انگشتی
شنگ انگشتی
CW MDS
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خوردیواره زن
فرز الماس خوردیواره زن
فرز دیواره زنCPMT
C144
فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده فرزانگشتی الماس خور تاکیم ساشفرز الماس خوردیواره زن
فرز الماس خوردیواره زن
فرز دیواره زن با دنباله SPMT/LPHT
C149

فرز انگشتی | فرز انگشتی الماس خور ابزار فرز کاری است که برای کف تراشی ،بغل تراشی ،دیواره تراشی ،شیارزن،پخ زنی و ... در فرز کاری استفاده می شود.
فرز انگشتی الماس خور از نظر نوع اینسرت انواع مختلف سه گوش، چهار گوش، پنج ضلعی،شش ضلعی،هفت ضلعی،هشت ضلعی،مربع،مستطیل دارد.برخی از فرز انگشتی ها های فید و دور بالا می باشند که برای صافی سطح بالا در دور های بالا استفاده می شوند.
فرز انگشتی ها از نظر تعداد لبه برشی می تواند به صورت تک پر،دوپر،سه پر ،چهار پر و...باشد که با توجه به قطر فرز انگشتی و نوع متریال قطعه کار انتخاب می شود.
فرز انگشتی الماس خور می تواند طوری ساخته شده باشد که علاوه بر کف تراشی مرکز ان نیز قابلیت براده برداری داشته باشد.برخی از فرز انگشتی ها دارای اب صابون از مرکز می باشند که برای تخلیه براده و خنک کاری ابزار و افزایش طول عمر ابزار استفاده می شوند.
برای دیواره تراشی معمولا از فرز انگشتی هایی استفاده می شوند که اینسرت ها در هر لبه برشی در چند ردیف به صورت افقی در راستای فرز انگشتی سوار شده اند که باعث کاهش زمان ماشین کاری می شوند و معمولا در عملیات خشن کاری استفاده می شوند.تراش ابزار السا نمایندگی رسمی فرز انگشتی تاکیمساش و فرز انگشتی تونگلوی می باشد.
در زیر برخی از فرز انگشتی های شرکت تاکیمساش امده است
T90 16R02 AP10/T9020R03 AP10/T90 20R02 AP10/T90S 25R03/T90 25R02 AP16/T9032R03 AP16/T90 40R04 AP16/TSRF16R02 RD08/TSRF20R02/TSRF25R02 RD10/TSRF32R03 RD12/T90DS12 R02X006/T90DS 20R02 X012/T90DS25R03 XO12/
انواع فرز انگشتی،انواع فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی الماس خور،فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی،قیمت فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،قیمت فرز انکگشتی تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی،خرید فرز انگشتی الماس خور تاکیم ساش،خرید فرز انگشتی تاکیمساش،بورس فرز انگشتی الماس خور،بورس فرز انگشتی تاکیم ساش،بورس فرز انگشتی تاکیمساش،فروش فرز انگشتی الماس خور،فروش فرز انگشتی الماس خور تاکیمساش،فروش فرز انگشتی تاکیم ساش

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد