آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


اینسرت گامزنی تانگالوی

اینسرت گامزنی | اینسرت دنده زنی الماسی است که برای ایجاد رزوه در داخل و خارج قطعات استفاده می شود .اینسرت گامزنی جایگزین ابزار های دنده زنی مانند حدیده و قلا ویز شده است و انواع رزوه های مورد نیاز صنعت خودرو سازی ، صنایع نظامی ، صنایع نفت و پتروشیمی در اینسرت های گامزنی می باشد . برخی از اینسرت های گامزنی به صورت گام ازاد می باشند .در واقع رنج مشخصی از گام ها با توجه به زاویه اینسرت در در اینسرت مورد نظر می باشد که می توان با تنظیم کردن عمق اینسرت مورد نظر گام مورد نیاز را به دست اورد.با توجه به زاویه نوک اینسرت و عمق نفوذ اینسرت مصارف اینسرت ها مشخص می شود.
از جمله اینسرت های گامزنی معروف که در صنایع مختلف استفاده می شود شامل:
ISO |ACME | STUB ACME| UN | UNF |UNEF |NPT | NPTF |TR | RD |BSW |BSF |W | PT |BSPT |BUTTRES| UNJC |UNJF |...

اینسرت |اینسرت دنده زنی| اینسرت تونگلوی |اینسرت دنده زنی تانگلوی | انواع اینسرت | انواع اینسرت دنده زنی تانگلوی | بورس اینسرت | بورس اینسرت تونگلوی | قیمت اینسرت | خرید اینسرت | فروش اینسرت |استعلام اینسرت | الماس |انواع الماس | بورس الماس |قیمت الماس | خرید الماس | فروش الماس | الماس تانگلوی |الماس دنده زنی سندویک |الماس برش والتر | الماس سکو | الماس برش اینگرسول | الماس zcc | الماس سراتیزیت |الماس تگوتک |الماس میتسوبیشی | اتماس سومیتومو | اینسرت | اینسرت توانگلوی |اینسرت سندویک |اینسرت سرامتال |اینسرت والتر |اینسرت سکو |اینسرت کنمتال| اینسرت CDBP | الماس CDBP | اینسرت OKE |اینسرت JXTGC| اینسرت بهلر | قیمت الماس سندویک |فروش الماس سندویک |خرید اینسرت سندویک |استعلام اینسرت سندویک |قیمت الماس والتر | فروش اینسرت والتر | استعلام الماس سکو |بورس الماس تانگلوی |قبمت اینسرت تانگلوی |خرید اینسرت تانگلوی | فروش اینسرت تونگلوی |استعلام اینسرت تونگلوی |بورس الماس تانگلوی |قیمت الماس تانگلوی |خرید الماس تانگلوی |فروش الماس تانگلوی .تراش ابزار السا نماینده رسمی محصولات تانگلوی می باشد و عرضه کننده انواع اینسرت گامزنی و اینسرت دنده زنی می باشد.اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویالماس گامزنی
الماس گامزنی
اینسرت گامزنی تفنگی گام ازاد
16ER|16IR
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویالماس گامزنی اینچی
الماس گامزنی اینچی
اینسرت گامزنی تفنگی و سه گوش اینچی
16ER A55/16IR A55
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویالماس گامزنی دنده اینچی
الماس گامزنی دنده اینچی
اینسرت گامزنی اینچی UN-BSPT-W-NPT
16ER /IR
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویالماس گامزنی میلیمتر
الماس گامزنی میلیمتر
اینسرت گامزنی میلیمتر UN-BSPT-W-NPT
16ER /IR
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی اینچی NPTF
گامزنی اینچی NPTF
اینسرت گامزنی سه گوش اینچی مخصوص لوله
16ER NPTF
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویاینسرت گامزنی دنده تی ار
اینسرت گامزنی دنده تی ار
اینسرت گامزنی 30 درجه دنده تی ار
16ER/IR TR
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی R
گامزنی R
اینسرت گامزنی دنده گرد R
16ER/IR RD
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی اکمه
گامزنی اکمه
اینسرت گامزنی اکمه بازاویه29درجه
16ER/IR ACME
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی60درجه
گامزنی60درجه
اینسرت گامزنیAPI
16ER/IR 10RAPI
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی چهار لب 60 درجه
گامزنی چهار لب 60 درجه
اینسرت گامزنی چهار لب
TCT18 60
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی خاص
گامزنی خاص
اینسرت گامزنی دولب گام ازاد
JXTG12 60 A/B/N
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی برشی دولب
گامزنی برشی دولب
اینسرت گامزنی دولب گام ازاد
FLT 3R
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی گام ازاد
گامزنی گام ازاد
اینسرت گامزنی دولب گام ازاد
JXT1R/JXT2R
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویسه گوش رزوه زنی
سه گوش رزوه زنی
اینسرت گامزنی سه گوش گام ازاد
TTR/L 42M
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویرزوه زن اینچی55درجه
رزوه زن اینچی55درجه
اینسرت گامزنی سه گوش اینچی
JTTR/L
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی لوله
گامزنی لوله
اینسرت گامزنی اینچی مخصوص لوله
CR11.5/8 NPT
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویالماس گامزنی برای قطعات ماشین ابزار
الماس گامزنی برای قطعات ماشین ابزار
گامزنی با دنده گرد برای ماشین ابزار
CR-8R
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی سه گوش 29 درجه
گامزنی سه گوش 29 درجه
اینسرت گامزنی باترسBUTTRESS
TNMA545
اینسرت گامزنی تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت گامزنی تانگالویگامزنی باترس
گامزنی باترس
الماس گامزنی مخصوص ادوات انرزی
22ER5BAPI

اینسرت گامزنی | اینسرت دنده زنی الماسی است که برای ایجاد رزوه در داخل و خارج قطعات استفاده می شود .اینسرت گامزنی جایگزین ابزار های دنده زنی مانند حدیده و قلا ویز شده است و انواع رزوه های مورد نیاز صنعت خودرو سازی ، صنایع نظامی ، صنایع نفت و پتروشیمی در اینسرت های گامزنی می باشد . برخی از اینسرت های گامزنی به صورت گام ازاد می باشند .در واقع رنج مشخصی از گام ها با توجه به زاویه اینسرت در در اینسرت مورد نظر می باشد که می توان با تنظیم کردن عمق اینسرت مورد نظر گام مورد نیاز را به دست اورد.با توجه به زاویه نوک اینسرت و عمق نفوذ اینسرت مصارف اینسرت ها مشخص می شود.
از جمله اینسرت های گامزنی معروف که در صنایع مختلف استفاده می شود شامل:
ISO |ACME | STUB ACME| UN | UNF |UNEF |NPT | NPTF |TR | RD |BSW |BSF |W | PT |BSPT |BUTTRES| UNJC |UNJF |...

اینسرت |اینسرت دنده زنی| اینسرت تونگلوی |اینسرت دنده زنی تانگلوی | انواع اینسرت | انواع اینسرت دنده زنی تانگلوی | بورس اینسرت | بورس اینسرت تونگلوی | قیمت اینسرت | خرید اینسرت | فروش اینسرت |استعلام اینسرت | الماس |انواع الماس | بورس الماس |قیمت الماس | خرید الماس | فروش الماس | الماس تانگلوی |الماس دنده زنی سندویک |الماس برش والتر | الماس سکو | الماس برش اینگرسول | الماس zcc | الماس سراتیزیت |الماس تگوتک |الماس میتسوبیشی | اتماس سومیتومو | اینسرت | اینسرت توانگلوی |اینسرت سندویک |اینسرت سرامتال |اینسرت والتر |اینسرت سکو |اینسرت کنمتال| اینسرت CDBP | الماس CDBP | اینسرت OKE |اینسرت JXTGC| اینسرت بهلر | قیمت الماس سندویک |فروش الماس سندویک |خرید اینسرت سندویک |استعلام اینسرت سندویک |قیمت الماس والتر | فروش اینسرت والتر | استعلام الماس سکو |بورس الماس تانگلوی |قبمت اینسرت تانگلوی |خرید اینسرت تانگلوی | فروش اینسرت تونگلوی |استعلام اینسرت تونگلوی |بورس الماس تانگلوی |قیمت الماس تانگلوی |خرید الماس تانگلوی |فروش الماس تانگلوی .تراش ابزار السا نماینده رسمی محصولات تانگلوی می باشد و عرضه کننده انواع اینسرت گامزنی و اینسرت دنده زنی می باشد.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد