آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدر داخل تراش تاکیم ساش

هلدر داخل تراش | هلدر داخل تراش ابزاری است مخصوص تراشکاری داخل قطعه کار.هلدر های داخل تراش در قطر های مختلف شامل 06/08/10/12/14/16/20/25/32/40/50/60 و با توجه به قطر ان در طول های مختلف می باشند.نوع هلدر داخل تراشی که برای تراشکاری داخل قطعه استفاده می شود باید بر اساس اطلاعات کاتالوگ و معمولا کوچکتر از قطر اولیه انتخاب می شود.هلدر داخل تراش در دستگاه تراش سی ان سی به بیس هلدر داخل و در دستگاه تراش معمولی به مرغک دستگاه تراش متصل می شود.
تراش ابزار السا عرضه کننده انواع هلدر داخل تراش تاکیمساش و هلدر داخل تراش تونگلوی می باشد.هلدر داخل تراش می تواند برای ا کاهش ارتعاش از جنس تنگستن کارباید باشد و همچنین دارای آب صابون از مرکز باشد.
هر یک ار حروف لاتین کد هلدر داخل تراش نمایانگر اطلاعات زیر می باشد.
به طور مثال S25T PDUNR15
1-S25 نمایانگر قطر هلدر داخل تراش می باشد
2-T نمایانگر طول هلدر داخل تراش می باشد
3-P نشان دهنده نوع گیرنده ابزار که به صورت چکمه ای یا روبندی و پیچی وپینی می باشد
4-D-N نشان دهنده دو حرف ائل الماس مربوطه می باشد.
5-U نشان دهنده زاویه هلدر داخل تراش می باشد
6-R نشان دهنده چپ و راست بودن هلدر داخل تراش می باشد.

قیمت هلدر داخل تراش،قیمت هلدر،خرید هلدرداخلتراش،خرید هلدر،فروش هلدر داخلتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر داخلتراش،استعلام هلدر،هلدر تاکیمساش،هلدر تاکیم ساش،هلدر داخل تراش
تاکیمساش،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر ،انواع هلدر داخل تراش
برخی از هلدر های داخل تراش ابزارالسا:
S06H SCLCR06/S08H SCLCR06/S10K SCLCR06/S12Q SCLCR09/S16R SCLCR09/S20S SCLCR09/S08H SDUCR07/S10K SDUCR07/S12Q SDUCR07/S16R SDUCR11/S20S SDUCR11/S25T SDUCR11/S25T PDUNR15/S32U PDUNR15/S25T PDUNL15/S32U PDUNL15/S06H SCLCL06/S08H SCLCL06/S10K SCLCL06/S08H SDUCL07/S10K SDUCL/S12Q SDUCL07/S16R SDUCL11/S20S SDUCL11/S25T SDUCL11/S20S SCLCL09/U DDUNRS15/S40V PDUNR15/S50W PDUNR15/S40V PDUNL15/S25T SPCLNR12/S32U PCLNR12/S40V PCLNR12/S25T PCLNL12/S32U PCLNL12/S40U PCLNL12/S40U PCLNL16/S40U PCLNL19/S40V PCLNR16/S40V PCLNR19/S50W PCLNR16/S50W MWLNR08/S50W PCLNR19/S25T MTFNR16/S25T MTUNR16/S25T PTFNR16/S32U PTFNR22/S25S MTUNL16/S25S MTUNL22/S25S PTFNL22 S25S MWLNL08/S32U MWLNL08/S32U MTUNR/S40V PTFNRS/S40V MTUNRS/S50W PTFNR/S50W MTUNR/S50W PWLNRU /S40T TDUNR/S25T DDUNR/ S32T TCLNR12/S25S TCLNR12/S40U TCLNR12/S40U TDUNR15/S25S TDUNR15/S32T TDUNR15/S25S TSKNR12/S25T PSKNR12/S25T CKUNR/

هلدر دوطرفههلدر کلمپی Dهلدر کاربایدهلدر پیچیهلدر سرامیکیهلدر کلمپی Mهلدر چکمه ای


هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
CNMG
S-- PCLNR 09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
SNMG
S--PSKNR12/15
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساش  هلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
DNMG
S--PDUNR11/15
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
DNMG
S--PDQNR15
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
DNMG
S--PDXNR15
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدرداخل تراش چکمه ای
هلدرداخل تراش چکمه ای
TNMG
S--PTFNR11/16/22
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش چکمه ای
هلدر داخل تراش چکمه ای
WNMG
S--PWLNR06/08
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش روبندی
هلدر داخل تراش روبندی
TNMG
S--MTUNR16/22
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش روبندی
هلدر داخل تراش روبندی
TNMG
S--MTQNR16/22
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش روبندی
هلدر داخل تراش روبندی
WNMG
S--MWLNR08
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل پیچی
هلدر داخل پیچی
CCMT
S--SCFCR 06/09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشداخل تراش پیچی
داخل تراش پیچی
CCMT
S--SCLCR 06/09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشداخل تراش DCMT
داخل تراش DCMT
DCMT
S--SDUCR 07/11
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر پیچی  DCMT
هلدر پیچی DCMT
DCMT
S--SDQCR 07/11
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر پیچی
هلدر پیچی
DCMT
S--SDXCR 11
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر پیچی VCMT
هلدر پیچی VCMT
VCMT
S--SVXCR 11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشداخل تراش vcmt
داخل تراش vcmt
VCMT
S--SVUCR 11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدرپیچی VCMT
هلدرپیچی VCMT
VCMT
S--SVQCR 11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل تراش
هلدر داخل تراش
VBMT
S-- SVUBR 11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشداخل تراش VBMT
داخل تراش VBMT
VBMT
S--SVQBR 11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر کلاغی داخل تراش
هلدر کلاغی داخل تراش
VBMT
S--SVXBR 11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر SCMT
هلدر SCMT
SCMT
S--SSKCR 09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر پیچی داخل
هلدر پیچی داخل
SCMT
S--SSSCR 09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر سه گوش خور داخل
هلدر سه گوش خور داخل
TCMT
S--STFCR 09/11/16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر کپی تراش داخل
هلدر کپی تراش داخل
کپی تراش
S--CKUNR16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدرSPMR
هلدرSPMR
SPMR
S--CSKPR 09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر سه گوش خور TPMR
هلدر سه گوش خور TPMR
TPMR
S--CTFPR 11/16/22
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی داخل
هلدر سرامیکی داخل
SNGN
CSYNR00--T12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر سرامیکی CNGN
هلدر سرامیکی CNGN
CNGN
CCLNR00--12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر روبندی CNMG
هلدر روبندی CNMG
CNMG
S--DCLNR12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر داخل WNMG
هلدر داخل WNMG
WNMG
S--DWLNR08
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر کلمپی DNMG
هلدر کلمپی DNMG
DNMG
S--DDUNR15
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشداخل تراش سه گوش
داخل تراش سه گوش
کلمپی
S--DTUNR16
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر ضد ارتعاش
هلدر ضد ارتعاش
CCMT
C--SCLCR 06/09/12
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر تمام الماس
هلدر تمام الماس
DCMT
C--SDUCR 07/11
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر دوسر دو الماسه
هلدر دوسر دو الماسه
CCMT ,DCMT
S-- SCR-SDL 06 07
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر دوسر
هلدر دوسر
DCMT
S-- SDR-SDL 07 07
هلدر داخل تراش تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدر داخل تراش تاکیم ساشهلدر دوکله
هلدر دوکله
CCMT
S-- SCR-SCL 06 06

هلدر داخل تراش | هلدر داخل تراش ابزاری است مخصوص تراشکاری داخل قطعه کار.هلدر های داخل تراش در قطر های مختلف شامل 06/08/10/12/14/16/20/25/32/40/50/60 و با توجه به قطر ان در طول های مختلف می باشند.نوع هلدر داخل تراشی که برای تراشکاری داخل قطعه استفاده می شود باید بر اساس اطلاعات کاتالوگ و معمولا کوچکتر از قطر اولیه انتخاب می شود.هلدر داخل تراش در دستگاه تراش سی ان سی به بیس هلدر داخل و در دستگاه تراش معمولی به مرغک دستگاه تراش متصل می شود.
تراش ابزار السا عرضه کننده انواع هلدر داخل تراش تاکیمساش و هلدر داخل تراش تونگلوی می باشد.هلدر داخل تراش می تواند برای ا کاهش ارتعاش از جنس تنگستن کارباید باشد و همچنین دارای آب صابون از مرکز باشد.
هر یک ار حروف لاتین کد هلدر داخل تراش نمایانگر اطلاعات زیر می باشد.
به طور مثال S25T PDUNR15
1-S25 نمایانگر قطر هلدر داخل تراش می باشد
2-T نمایانگر طول هلدر داخل تراش می باشد
3-P نشان دهنده نوع گیرنده ابزار که به صورت چکمه ای یا روبندی و پیچی وپینی می باشد
4-D-N نشان دهنده دو حرف ائل الماس مربوطه می باشد.
5-U نشان دهنده زاویه هلدر داخل تراش می باشد
6-R نشان دهنده چپ و راست بودن هلدر داخل تراش می باشد.

قیمت هلدر داخل تراش،قیمت هلدر،خرید هلدرداخلتراش،خرید هلدر،فروش هلدر داخلتراش،فروش هلدر،استعلام هلدر داخلتراش،استعلام هلدر،هلدر تاکیمساش،هلدر تاکیم ساش،هلدر داخل تراش
تاکیمساش،بورس هلدر ،بورس هلدر روتراش،انواع هلدر ،انواع هلدر داخل تراش
برخی از هلدر های داخل تراش ابزارالسا:
S06H SCLCR06/S08H SCLCR06/S10K SCLCR06/S12Q SCLCR09/S16R SCLCR09/S20S SCLCR09/S08H SDUCR07/S10K SDUCR07/S12Q SDUCR07/S16R SDUCR11/S20S SDUCR11/S25T SDUCR11/S25T PDUNR15/S32U PDUNR15/S25T PDUNL15/S32U PDUNL15/S06H SCLCL06/S08H SCLCL06/S10K SCLCL06/S08H SDUCL07/S10K SDUCL/S12Q SDUCL07/S16R SDUCL11/S20S SDUCL11/S25T SDUCL11/S20S SCLCL09/U DDUNRS15/S40V PDUNR15/S50W PDUNR15/S40V PDUNL15/S25T SPCLNR12/S32U PCLNR12/S40V PCLNR12/S25T PCLNL12/S32U PCLNL12/S40U PCLNL12/S40U PCLNL16/S40U PCLNL19/S40V PCLNR16/S40V PCLNR19/S50W PCLNR16/S50W MWLNR08/S50W PCLNR19/S25T MTFNR16/S25T MTUNR16/S25T PTFNR16/S32U PTFNR22/S25S MTUNL16/S25S MTUNL22/S25S PTFNL22 S25S MWLNL08/S32U MWLNL08/S32U MTUNR/S40V PTFNRS/S40V MTUNRS/S50W PTFNR/S50W MTUNR/S50W PWLNRU /S40T TDUNR/S25T DDUNR/ S32T TCLNR12/S25S TCLNR12/S40U TCLNR12/S40U TDUNR15/S25S TDUNR15/S32T TDUNR15/S25S TSKNR12/S25T PSKNR12/S25T CKUNR/

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد