آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


دنباله تانگالوی

دنباله |دنباله در صنعت فرز کاری به ابزاری اطلاق می شود که به عنوان واسطه بین دستگاه فرز و ابزار برشی عمل می کند.دنباله با توجه به نوع فرز و نوع کار و نقش گیر ندگی آن انواع مختلفی دارد.اکثر دنباله ها برای اتصال به دستگاه فرز نیاز به یک پیچ به نام پیچ پول استاد دارند.دنباله می تواند به صورت آب صابون از مرکز یا آب صابون از بغل باشد.دنباله های معمولی برای 15000 دور مناسب می باشند اما برخی از دنباله ها که بالانس شده اند قابلیت استفاده در 30000 دور را نیز دارند
تقسیم بندی دنباله ها را می توان بر اساس موارد زیر انجام داد.
1-نوع دستگاه فرز که می تواند شامل:
BT/IT/ISO/HSK/MODOLAR/MASULAR/CAPTO/VIRELOCK/BBT/MK/...
ابزارهای SK با استانداردDIN69871 و ابزار های ISO با استاندارد DIN2080 شناخته می شوند
2-نوع گیرنده دنباله
کلت فشنگی خور،کفتراش گیر،ولدون فرز گیر،مته گیر مورس خور،کلت هیدرولیک،ولدون هیدرولیک،ولدون شیرینک،حرارتی،شنگ و...
3-طول دنباله
4-قابلیت استفاده در دور های بالا و پایین
5-دنباله ها در طول های بلند و کوتاه موجود می باشد.
6-سایز و اندازه دنباله که شامل
BT30/BT40/BT45/BT50/SK30/SK40/SK45/SK50/ISO30/ISO35/ISO40/ISO45/ISO50/HSK40/HSK50/HSK32/HSK63/HSK80/HSK100
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع دنباله با برند تونگلوی اصل و دنباله تاکیم ساش اصل می باشد که شامل انواع کولت فشنگی خور،کلت کفتراش گیر،کلت مورس خور و ...
می باشد.تراش ابزار آلسا همچنین برای راحتی مشتری می تواند انواع دنباله ها برند های معتبر دنیا از جمله داندریا،کنمتال،فته،اروغلو،گورینگ،سومیتومو،میتسوبیشی،ماپال،دلفر،سندویک،کلینگر،اینگرسول و...تهیه و توزیع کند.
بورس دنباله ،بورس دنباله تانگلوی،خرید دنباله ،خرید دنباله تونگلوی،فروش دنباله،فروش دنباله تانگلوی،استعلام
دنباله،استعلام دنباله تانگلوی،استعلام دنباله تونگلوی،دنباله ،دنباله تونگلوی،دنباله تانگلوی،انواع دنباله
در زیر به چند نمونه از دنباله ها اشاره میکنیم:
BT30ER32 |BT40ER16 160 |BT40ER20 105 | BT40ER25 75|BT40ER32 75 | BT40ER40 75 | BT50ER40 75 | BT40 SCA32 |BT50 SMS22 75 | BT40 SLA6 | BT40 SLA8 | BT40 SLN25 | BT40 SLN20| BT50 SLN 25| BT40 SMS22 75 | BT40 SMS22 160 |BT40 SMS32 75 |

دنبالهBTدنباله ISOدنبالهSKدنبالهHSKتبدیلفشنگیپیچ پول استادکپتوبیبی کلت


دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله کلت
دنباله کلت
کلت فشنگیBT
BT-ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله هیدرولیک
دنباله هیدرولیک
ولدون هیدرولیکBT
BT-HYDRO
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله ولدون
دنباله ولدون
ولدونBT
BT-EM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله کف تراش
دنباله کف تراش
کفتراش گیرBT
BT-SEM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویشیرینک فیت
شیرینک فیت
ولدون شیرینک BT
BT-SRKIN
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله مته
دنباله مته
مته گیرBT
BT-MT
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله اس کا
دنباله اس کا
کلت فشنگی با دنبالهSK
DIN69871-ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویولدون هیدرولیک sk
ولدون هیدرولیک sk
ولدون هیدرولیکSK
DIN69871-HYDRO
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویشیرینک فیت اس کا
شیرینک فیت اس کا
ولدون شیرینکSK
DIN69871-SRKIN
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکفتراش گیر sk
کفتراش گیر sk
کفتراش گیرSK
DIN69871-SEM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله مته
دنباله مته
مته گیرSK
DIN69871-MT
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکلت فشنگی معمولی
کلت فشنگی معمولی
کلت فشنگیER
DIN2080-ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویولدون فرز معمولی
ولدون فرز معمولی
ولدونISO
DIN2080-EM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکفتراش گیر منوال
کفتراش گیر منوال
کفتراش گیرISO
DIN2080-SEM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله مته
دنباله مته
مته گیرISO
DIN2080-MT
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله استوانه فشنگی خور
دنباله استوانه فشنگی خور
بیبی کلت فشنگی خور
ST--ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویفشنگی
فشنگی
فشنگی با دقت های مخلتف
ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویست فشنگی
ست فشنگی
ست کامل فشنگی
SETER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویمونوفورس
مونوفورس
تبدیل هیدرولیک
SC-SHYDRO
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویپیچ پول استات
پیچ پول استات
پیچ پول استادBT SK
PS
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکلت اچ اس کا
کلت اچ اس کا
کلت فشنگیHSK
HSK-ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویولدون اچ اس کا
ولدون اچ اس کا
ولدون هیدرولیکHSK
Hydrolic HSK
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویفرزگیرHSK
فرزگیرHSK
ولدونHSK
HSK EM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویشیرینک ولدون
شیرینک ولدون
ولدون شیرینکHSK
HSK-SRKIN
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکفتراش گیرHSK
کفتراش گیرHSK
کفتراش گیرHSK
HSK-EMS
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکپتو برش خور
کپتو برش خور
هلدر برش دنباله کپتو
C-CHSR/C-CHFVR
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالوییودریل دنباله کپتو
یودریل دنباله کپتو
یودریل با دنباله کپتو
C-TDX
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویانگشتی کپتو
انگشتی کپتو
فرز انگشتی دنباله کپتو
C-EPA/C-TLA
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویهدبورینگ کپتو
هدبورینگ کپتو
هدبورینگ با دنباله کپتو
C-ADES/C-ASHR
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکپتو ولدون
کپتو ولدون
ولدون با دنباله کپتو
C-EM
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکپتو فشنگی خور
کپتو فشنگی خور
کلت فشنگی با دنباله کپتو
C-ER
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویکپتو کفتراش گیر
کپتو کفتراش گیر
کفتراش گیر با دنباله کپتو
C-SEM.
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله بی تی با تبدیل کپتو
دنباله بی تی با تبدیل کپتو
تبدیل کپتو به بی تی
BTFC-C
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویدنباله اچ اس کا با تبدیل کپتو
دنباله اچ اس کا با تبدیل کپتو
تبدیل کپتو بهHSK
HSKA-C
دنباله تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تانگالویهدبورینگ پرداخت با دنباله کپتو
هدبورینگ پرداخت با دنباله کپتو
فاین بورینگ با دنباله کپتو
PSC-FBHS-DE

دنباله |دنباله در صنعت فرز کاری به ابزاری اطلاق می شود که به عنوان واسطه بین دستگاه فرز و ابزار برشی عمل می کند.دنباله با توجه به نوع فرز و نوع کار و نقش گیر ندگی آن انواع مختلفی دارد.اکثر دنباله ها برای اتصال به دستگاه فرز نیاز به یک پیچ به نام پیچ پول استاد دارند.دنباله می تواند به صورت آب صابون از مرکز یا آب صابون از بغل باشد.دنباله های معمولی برای 15000 دور مناسب می باشند اما برخی از دنباله ها که بالانس شده اند قابلیت استفاده در 30000 دور را نیز دارند
تقسیم بندی دنباله ها را می توان بر اساس موارد زیر انجام داد.
1-نوع دستگاه فرز که می تواند شامل:
BT/IT/ISO/HSK/MODOLAR/MASULAR/CAPTO/VIRELOCK/BBT/MK/...
ابزارهای SK با استانداردDIN69871 و ابزار های ISO با استاندارد DIN2080 شناخته می شوند
2-نوع گیرنده دنباله
کلت فشنگی خور،کفتراش گیر،ولدون فرز گیر،مته گیر مورس خور،کلت هیدرولیک،ولدون هیدرولیک،ولدون شیرینک،حرارتی،شنگ و...
3-طول دنباله
4-قابلیت استفاده در دور های بالا و پایین
5-دنباله ها در طول های بلند و کوتاه موجود می باشد.
6-سایز و اندازه دنباله که شامل
BT30/BT40/BT45/BT50/SK30/SK40/SK45/SK50/ISO30/ISO35/ISO40/ISO45/ISO50/HSK40/HSK50/HSK32/HSK63/HSK80/HSK100
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع دنباله با برند تونگلوی اصل و دنباله تاکیم ساش اصل می باشد که شامل انواع کولت فشنگی خور،کلت کفتراش گیر،کلت مورس خور و ...
می باشد.تراش ابزار آلسا همچنین برای راحتی مشتری می تواند انواع دنباله ها برند های معتبر دنیا از جمله داندریا،کنمتال،فته،اروغلو،گورینگ،سومیتومو،میتسوبیشی،ماپال،دلفر،سندویک،کلینگر،اینگرسول و...تهیه و توزیع کند.
بورس دنباله ،بورس دنباله تانگلوی،خرید دنباله ،خرید دنباله تونگلوی،فروش دنباله،فروش دنباله تانگلوی،استعلام
دنباله،استعلام دنباله تانگلوی،استعلام دنباله تونگلوی،دنباله ،دنباله تونگلوی،دنباله تانگلوی،انواع دنباله
در زیر به چند نمونه از دنباله ها اشاره میکنیم:
BT30ER32 |BT40ER16 160 |BT40ER20 105 | BT40ER25 75|BT40ER32 75 | BT40ER40 75 | BT50ER40 75 | BT40 SCA32 |BT50 SMS22 75 | BT40 SLA6 | BT40 SLA8 | BT40 SLN25 | BT40 SLN20| BT50 SLN 25| BT40 SMS22 75 | BT40 SMS22 160 |BT40 SMS32 75 |

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد