آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


اینسرت فرزکاری تانگالوی

اینسرت فرز | اینسرت فرز مخصوص ابزار های فرزی و کفتراش ها می باشو . اینسرت های فرز اشکال مختلفی دارند و با توجه به نوع ابزار و نوع قطعه کار و عملیات فرز کاری که قرار است انجام شود انتخاب می شود.برخی از اینسرت ها به گونه ای ساخته و طراحی شده اند که برای دور های بالا برای صافی سطح بالا نتخاب می شوند.برای دیواره زنی ممولا از اینسرت هایی استفاده می شود که به صورت نود درجه بر روی ابزار سوار می شوند اما برای کف تراش از اینسرت هایی استفاده می شود که با زاویه ای غیر از نود درجه بر روی ابزار سوار می شوند . کفتراش هایی که اینسرت کف تراشی بر روی ان سوار می شوند می تواند بدون زاویه و یا با زاویه مثبت که فشار کمتری به دستگاه می اورند و یا با زاویه منفی که برای خشن تراشی استفاده می شود و فشار بیستری به دستگاه می اورد باشد.برخی از اینسرت های کفتراشی به صورت سرامیکی می باشند که برای
دور های بالا و متریال های سخت و سوپر الیاژ ها و بدون اب صابون استفاده می شوند و مقاومت به گرمای بالایی دارند.
تراش ابزار السا ارائه دهنده انواه اینسرت فرز تونگلوی اصل می باشد
در زیر برخی از اینسرت ها فرز امده است:
TPKN16 |TPKN22 | TPMN16| TPGN16|SPMR12 |SPUN12| SNUN12|SNKN12|SEKN12|SPCN12|SPKN12|APKT10|APKT16|APMT16|APMT15|ADMT16|APFT16|ASMT11|APMT10|APMT11|JDMT10|R390 11|R390 17|R39018|LNMU|LNKT|LNMT|PNCU05|RDMT10|RPMT10|RDMT12|RPMT12|RCMT08|RCMT10|RCMT12|RCMT16|RDMW10|RPMW10|RDMW12|SDMT16|RDMW16|RDMW20|RPMW20|RPMT20|RCMT25|RCKT16|RCKT12|RCKT10|R300 8|R300 10|R300 12|RCMX12 |WPMW05|SNGU13|ONGU05|SNMU17|SNMX12|R245|PNCU09|SWMT13|YPEB12|SEGW12|YDEN09|SEEN12|SEKR12|SPKN15|SPCN15|SEKN15|SPCN42|SPKN42|SPCN53|LNCQ09|TPTN12|TNGU12|TNMU12|TOMT06|TOMT10|TOMT15|AVGT06|AOGT07|AOMT18|SDHT05
خرید اینسرت | فروش اینسرت |استعلام اینسرت | الماس |انواع الماس | بورس الماس |قیمت الماس | خرید الماس | فروش الماس | الماس تانگلوی |الماس فرز سندویک |الماس فرز والتر | الماس سکو | الماس فرز اینگرسول | الماس zcc | الماس سراتیزیت |الماس تگوتک |الماس میتسوبیشی | اتماس سومیتومو | اینسرت | اینسرت توانگلوی |اینسرت سندویک |اینسرت سرامتال |اینسرت والتر |اینسرت سکو |اینسرت کنمتال| اینسرت CDBP | الماس CDBP | اینسرت OKE |اینسرت JXTGC| اینسرت بهلر | قیمت الماس سندویک |فروش الماس سندویک |خرید اینسرت سندویک |استعلام اینسرت سندویک |قیمت الماس والتر | فروش اینسرت والتر | استعلام الماس سکو |بورس الماس تانگلوی |قبمت اینسرت تانگلوی |خرید اینسرت تانگلوی | فروش اینسرت تونگلوی |استعلام اینسرت تونگلوی |بورس الماس تانگلوی |قیمت الماس تانگلوی |خرید الماس تانگلوی |فروش الماس تانگلوی .اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرز کاری
ACMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
ADMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
AECW/AEMW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس AP
الماس AP
اینسرت فرزکاری
AOMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسAPKT
الماسAPKT
اینسرت فرزکاری
APMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسASMT
الماسASMT
اینسرت فرزکاری
ASMT11
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس ASMT
الماس ASMT
اینسرت فرزکاری
ASMT17
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسAVGT06
الماسAVGT06
اینسرت فرزکاری
AVGT06
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس ANMT
الماس ANMT
اینسرت فرزکاری
ANMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس قالبسازی
الماس قالبسازی
اینسرت فرزکاری
ANEA
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
EDKW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
CPMW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویتیغچه فرز
تیغچه فرز
اینسرت فرزکاری
DPCW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
ENEQ
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویGDGT الماس
GDGT الماس
اینسرت فرزکاری
GDMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس HEHN
الماس HEHN
اینسرت فرزکاری
HEHN532
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کفتراشی
الماس کفتراشی
اینسرت فرزکاری
LMEU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کفتراشی
الماس کفتراشی
اینسرت فرزکاری
LNCA64Z
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس های فید
الماس های فید
اینسرت فرزکاری دور بالا
LNMU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
HPKN532
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرز کاری
LNCQ0906
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
LQMU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویاینسرت های فید
اینسرت های فید
اینسرت فرز کاری
LSMT0202
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس 16 لبه
الماس 16 لبه
اینسرت فرزکاری
ONMU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس هشت لبه
الماس هشت لبه
اینسرت فرزکاری
OWMT08
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس پنج لبه
الماس پنج لبه
الماس گلدانی
PNMU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسRCMT
الماسRCMT
اینسرت کف تراشی
RCMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسRP
الماسRP
اینسرت کف تراشی گرد
RPMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس گرد
الماس گرد
اینسرت کف تراشی گرد
الماس RDMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس RNMU
الماس RNMU
اینسرت کف تراشی گرد دوطرف
RNMU13
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس پخ زنی
الماس پخ زنی
اینسرت فرز کاری
SCMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسSD
الماسSD
اینسرت فرزکاری
SDMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس SE
الماس SE
اینسرت فرزکاری
SEKN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویاینسرت فرز
اینسرت فرز
اینسرت فرزکاری
SFCN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس چهارگوش
الماس چهارگوش
اینسرت فرزکاری
SNKN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کفتراش چهار گوش
الماس کفتراش چهار گوش
اینسرت فرزکاری
SPKN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس چهار گوش دوطرف
الماس چهار گوش دوطرف
اینسرت فرزکاری
SQMU12
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس SWMT
الماس SWMT
اینسرت فرزکاری
SWMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس سه گوش فرز کاری
الماس سه گوش فرز کاری
اینسرت فرزکاری
Tcmt
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس سه گوش فرز کاری
الماس سه گوش فرز کاری
اینسرت فرزکاری
TDMN11
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویسه گوش کفتراشی
سه گوش کفتراشی
اینسرت فرزکاری
TECN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماسTNMU
الماسTNMU
اینسرت فرزکاری
TNGU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کف تراشی پخ دار
الماس کف تراشی پخ دار
اینسرت فرزکاری
TNKF
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کف تراش
الماس کف تراش
اینسرت فرزکاری
TNMN43
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرزکاری چند منظوره
الماس فرزکاری چند منظوره
اینسرت فرزکاری
TOMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس سه گوش کفتراشی
الماس سه گوش کفتراشی
اینسرت کف تراشی
TPKN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
TVKX
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کف تراشی
الماس کف تراشی
اینسرت فرزکاری
WCMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویWECN الماس
WECN الماس
اینسرت فرز کاریPCD
WECN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس وایپر فرز
الماس وایپر فرز
اینسرت فرز کاریPCD
WFCN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویچهار گوش 75 درجه
چهار گوش 75 درجه
اینسرت فرز کاری
WPAN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویسه گوش نامنظم
سه گوش نامنظم
اینسرت فرزکاری
WPMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویاینسرت وایپر
اینسرت وایپر
اینسرت فرزکاری
WWCW13
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس سه گوش دو طرف
الماس سه گوش دو طرف
اینسرت فرزکاری
WNGU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس قالبسازی
الماس قالبسازی
اینسرت فرزکاری
WXHU04
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس پخ زن
الماس پخ زن
اینسرت فرزکاری
XCET31
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس مخصوص الومینیوم
الماس مخصوص الومینیوم
الماس المینیوم
XVCT16
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
XVGT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کفتراشی
الماس کفتراشی
اینسرت فرزکاری
XHGR
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
XXGT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس خاص فرز کاری
الماس خاص فرز کاری
اینسرت فرزکاری
XXMU
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس وایپر پی سی دی
الماس وایپر پی سی دی
الماس وایپر
YDEN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس قالبسازی
الماس قالبسازی
PCD CBNاینسرت فرزکاری
YPEB/
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فرز
الماس فرز
اینسرت فرزکاری
ZDCA
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس بالنویز ار بزرگ
الماس بالنویز ار بزرگ
اینسرت فرزکاری
ZDMT
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس بالنویز تخت برای پرداخت
الماس بالنویز تخت برای پرداخت
اینسرت بالنویز
ZFMB
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس بالنویز خشن
الماس بالنویز خشن
اینسرت فرزکاری
ZNCA
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس چشمی
الماس چشمی
اینسرت چشمی فرزکاری
ZPET
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس چشمی سی بی ان
الماس چشمی سی بی ان
اینسرت چشمی فرزکاریCBN
ZPCW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس چشمی نیمه خشن
الماس چشمی نیمه خشن
اینسرت چشمی فرز کاری
ZRBM
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس چهار گوش سی بی ان
الماس چهار گوش سی بی ان
sngn سی بی ان
2QP SNGN09
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس سی بی ان
الماس سی بی ان
اینسرت فرزکاریCBN
2QP SPGW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویسه گوش سی بی ان
سه گوش سی بی ان
اینسرت فرزکاریCBN
3QP TPGW
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس کف تراشی سی بی ان
الماس کف تراشی سی بی ان
اینسرت فرز کاری فول سی بی انCBN
S-CNGN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس گرد فول سی بی ان
الماس گرد فول سی بی ان
اینسرت فرز کاری فول سی بی انCBN
S-RNGN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویالماس فول سی بی ان
الماس فول سی بی ان
اینسرت فرز کاری فول سی بی انCBN
S-SNGN
اینسرت فرزکاری تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت فرزکاری تانگالویسه گوش فول سی بی ان
سه گوش فول سی بی ان
اینسرت فرز کاری فول سی بی انCBN
S-TNGN

اینسرت فرز | اینسرت فرز مخصوص ابزار های فرزی و کفتراش ها می باشو . اینسرت های فرز اشکال مختلفی دارند و با توجه به نوع ابزار و نوع قطعه کار و عملیات فرز کاری که قرار است انجام شود انتخاب می شود.برخی از اینسرت ها به گونه ای ساخته و طراحی شده اند که برای دور های بالا برای صافی سطح بالا نتخاب می شوند.برای دیواره زنی ممولا از اینسرت هایی استفاده می شود که به صورت نود درجه بر روی ابزار سوار می شوند اما برای کف تراش از اینسرت هایی استفاده می شود که با زاویه ای غیر از نود درجه بر روی ابزار سوار می شوند . کفتراش هایی که اینسرت کف تراشی بر روی ان سوار می شوند می تواند بدون زاویه و یا با زاویه مثبت که فشار کمتری به دستگاه می اورند و یا با زاویه منفی که برای خشن تراشی استفاده می شود و فشار بیستری به دستگاه می اورد باشد.برخی از اینسرت های کفتراشی به صورت سرامیکی می باشند که برای
دور های بالا و متریال های سخت و سوپر الیاژ ها و بدون اب صابون استفاده می شوند و مقاومت به گرمای بالایی دارند.
تراش ابزار السا ارائه دهنده انواه اینسرت فرز تونگلوی اصل می باشد
در زیر برخی از اینسرت ها فرز امده است:
TPKN16 |TPKN22 | TPMN16| TPGN16|SPMR12 |SPUN12| SNUN12|SNKN12|SEKN12|SPCN12|SPKN12|APKT10|APKT16|APMT16|APMT15|ADMT16|APFT16|ASMT11|APMT10|APMT11|JDMT10|R390 11|R390 17|R39018|LNMU|LNKT|LNMT|PNCU05|RDMT10|RPMT10|RDMT12|RPMT12|RCMT08|RCMT10|RCMT12|RCMT16|RDMW10|RPMW10|RDMW12|SDMT16|RDMW16|RDMW20|RPMW20|RPMT20|RCMT25|RCKT16|RCKT12|RCKT10|R300 8|R300 10|R300 12|RCMX12 |WPMW05|SNGU13|ONGU05|SNMU17|SNMX12|R245|PNCU09|SWMT13|YPEB12|SEGW12|YDEN09|SEEN12|SEKR12|SPKN15|SPCN15|SEKN15|SPCN42|SPKN42|SPCN53|LNCQ09|TPTN12|TNGU12|TNMU12|TOMT06|TOMT10|TOMT15|AVGT06|AOGT07|AOMT18|SDHT05
خرید اینسرت | فروش اینسرت |استعلام اینسرت | الماس |انواع الماس | بورس الماس |قیمت الماس | خرید الماس | فروش الماس | الماس تانگلوی |الماس فرز سندویک |الماس فرز والتر | الماس سکو | الماس فرز اینگرسول | الماس zcc | الماس سراتیزیت |الماس تگوتک |الماس میتسوبیشی | اتماس سومیتومو | اینسرت | اینسرت توانگلوی |اینسرت سندویک |اینسرت سرامتال |اینسرت والتر |اینسرت سکو |اینسرت کنمتال| اینسرت CDBP | الماس CDBP | اینسرت OKE |اینسرت JXTGC| اینسرت بهلر | قیمت الماس سندویک |فروش الماس سندویک |خرید اینسرت سندویک |استعلام اینسرت سندویک |قیمت الماس والتر | فروش اینسرت والتر | استعلام الماس سکو |بورس الماس تانگلوی |قبمت اینسرت تانگلوی |خرید اینسرت تانگلوی | فروش اینسرت تونگلوی |استعلام اینسرت تونگلوی |بورس الماس تانگلوی |قیمت الماس تانگلوی |خرید الماس تانگلوی |فروش الماس تانگلوی .

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد