آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


اینسرت برش تانگالوی

اینسرت برش همان طور که از نامش پیداست الماسی است برای برش دادن وکات کردن.اینسرت برش از نظر شکل ظا هری انواع مختلفی دارند و برای مصارف و موقعیت های مختلف ساخته می شوند . هر یک از برند های معتبر دنیا اینسرت های برش مخصوص خود را دارند که فقط به دنباله های مخصوص خود متصل می شوند . شکل ظا هری اینسر ت ها هر روزه در حال تغییر و پیچیده شد ن است تا بهترین هندسه اینسرت با کار امد ترین شکل ظا هری به بازار عر ضه شود.
تراش ابزار آلسا ارائه دهنده انواع اینسرت برش برند های مختلف از جمله اینسرت برش سندویک | اینسرت برش تونگلوی | اینسرت برش کنمتال | اینسرت برش سکو | اینسرت ارنو | اینسرت برش هورن و ... می باشد.
اینسرت هایی که امروزه در صنعت برای براده برداری استفاده می شوند به طور تقریبی شامل 16 درصد تنگستن کارباید (WC) و 26 درصد کبالت ) Co ( می باشد ٬که این در صد ها به صورت تقریبی می باشد و می تواند کم یا زیاد شود.
البته برای مصارف مختلف مواد مختلفی از جمله تیتانیوم (Ti) تانتالیوم (Ta) ٬نیتروژن (N) و غیره به مقدار ناچیزی افزوده می
شود که این مقدار ناچیز تاثیربسیار زیادی در کارایی اینسرت ها دارد .
افزایش درصد تنگستن کارباید ٬باعث افزایش سختی ابزار ومقاومت در برابر خوردگی و سایش و افزایش مقاومت در برابر شوک
های حرارتی و همچنین افزایش گرم سختی می شود .
افزایش درصد کبالت منجر به کاهش مقاومت سایشی ٬کاهش گرم سختی ٬کاهش مقاومت در بربر شوک های حرارتی ٬کاهش
مقاومت در برابر ساییدگی ٬کاهش مقاومت در برابر خوردگی و افزایش استحکام و چقرمگی می شود.

اینسرت |اینسرت برش| اینسرت تونگلوی |اینسرت برش تانگلوی | انواع اینسرت | انواع اینسرت برش تانگلوی | بورس اینسرت | بورس اینسرت تونگلوی | قیمت اینسرت | خرید اینسرت | فروش اینسرت |استعلام اینسرت | الماس |انواع الماس | بورس الماس |قیمت الماس | خرید الماس | فروش الماس | الماس تانگلوی |الماس برش سندویک |الماس برش والتر | الماس سکو | الماس برش اینگرسول | الماس zcc | الماس سراتیزیت |الماس تگوتک |الماس میتسوبیشی | اتماس سومیتومو | اینسرت | اینسرت توانگلوی |اینسرت سندویک |اینسرت سرامتال |اینسرت والتر |اینسرت سکو |اینسرت کنمتال| اینسرت CDBP | الماس CDBP | اینسرت OKE |اینسرت JXTGC| اینسرت بهلر | قیمت الماس سندویک |فروش الماس سندویک |خرید اینسرت سندویک |استعلام اینسرت سندویک |قیمت الماس والتر | فروش اینسرت والتر | استعلام الماس سکو |بورس الماس تانگلوی |قبمت اینسرت تانگلوی |خرید اینسرت تانگلوی | فروش اینسرت تونگلوی |استعلام اینسرت تونگلوی |بورس الماس تانگلوی |قیمت الماس تانگلوی |خرید الماس تانگلوی |فروش الماس تانگلوی .اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش دوسر
برش دوسر
الماس برش دوطرفه
DGM
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویاینسرت برش دوسر
اینسرت برش دوسر
برش دوسر
SGM R/L
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس برش با دقت بالا
الماس برش با دقت بالا
برش دوسر
DGG
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش پیشانی
برش پیشانی
برش دوسر
DTM/DTE
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش سرگرد
برش سرگرد
برش دوسر سر ار
DTR
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش سر ار
برش سر ار
برش دوسر سر گرد
DTIU/DTA
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس برش دوسر
الماس برش دوسر
برش دو سر
WGT/WGR
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویاینسرت برش دوسر
اینسرت برش دوسر
برش دوسر
JCGN
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش دوطرفه
برش دوطرفه
برش دوسر
WGE
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویاینسرت برش یکسر
اینسرت برش یکسر
برش یک سر
GE/GT
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش یکسر سر گرد
برش یکسر سر گرد
برش یک سر
GR/GF
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش مخصوص الومینیوم
برش مخصوص الومینیوم
برش یک سر
GN-GE R/L
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش یکسر پیشانی
برش یکسر پیشانی
برش یک سر مخصوص پیشانی تراشی
EXT
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار
الماس شیار
شیار چهار طرف
TCG18 R/L
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار
الماس شیار
شیار چهار طرف
TCP18 R/L
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویاینسرت برش چهار طرف
اینسرت برش چهار طرف
برش و شیار چهار طرف
TCM27
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار
الماس شیار
شیار سه گوش
GTGN
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار و برش
الماس شیار و برش
شیار سه گوش
PSGM/PSGB
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار سه گوش
الماس شیار سه گوش
شیار سه گوش
JTGR/L
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار
الماس شیار
شیار دوسر
FLG-3M
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار
الماس شیار
شیار سه گوش
GBR/L
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویبرش سی بی ان
برش سی بی ان
شیار یک لبCBN
XGR/L-63
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس شیار
الماس شیار
شیار دوطرف
JVGR/JSVGR
اینسرت برش تانگالوی | آلسا تولز عرضه کننده اینسرت برش تانگالویالماس گاه زنی
الماس گاه زنی
شیار تفنگی
GR/L

اینسرت برش همان طور که از نامش پیداست الماسی است برای برش دادن وکات کردن.اینسرت برش از نظر شکل ظا هری انواع مختلفی دارند و برای مصارف و موقعیت های مختلف ساخته می شوند . هر یک از برند های معتبر دنیا اینسرت های برش مخصوص خود را دارند که فقط به دنباله های مخصوص خود متصل می شوند . شکل ظا هری اینسر ت ها هر روزه در حال تغییر و پیچیده شد ن است تا بهترین هندسه اینسرت با کار امد ترین شکل ظا هری به بازار عر ضه شود.
تراش ابزار آلسا ارائه دهنده انواع اینسرت برش برند های مختلف از جمله اینسرت برش سندویک | اینسرت برش تونگلوی | اینسرت برش کنمتال | اینسرت برش سکو | اینسرت ارنو | اینسرت برش هورن و ... می باشد.
اینسرت هایی که امروزه در صنعت برای براده برداری استفاده می شوند به طور تقریبی شامل 16 درصد تنگستن کارباید (WC) و 26 درصد کبالت ) Co ( می باشد ٬که این در صد ها به صورت تقریبی می باشد و می تواند کم یا زیاد شود.
البته برای مصارف مختلف مواد مختلفی از جمله تیتانیوم (Ti) تانتالیوم (Ta) ٬نیتروژن (N) و غیره به مقدار ناچیزی افزوده می
شود که این مقدار ناچیز تاثیربسیار زیادی در کارایی اینسرت ها دارد .
افزایش درصد تنگستن کارباید ٬باعث افزایش سختی ابزار ومقاومت در برابر خوردگی و سایش و افزایش مقاومت در برابر شوک
های حرارتی و همچنین افزایش گرم سختی می شود .
افزایش درصد کبالت منجر به کاهش مقاومت سایشی ٬کاهش گرم سختی ٬کاهش مقاومت در بربر شوک های حرارتی ٬کاهش
مقاومت در برابر ساییدگی ٬کاهش مقاومت در برابر خوردگی و افزایش استحکام و چقرمگی می شود.

اینسرت |اینسرت برش| اینسرت تونگلوی |اینسرت برش تانگلوی | انواع اینسرت | انواع اینسرت برش تانگلوی | بورس اینسرت | بورس اینسرت تونگلوی | قیمت اینسرت | خرید اینسرت | فروش اینسرت |استعلام اینسرت | الماس |انواع الماس | بورس الماس |قیمت الماس | خرید الماس | فروش الماس | الماس تانگلوی |الماس برش سندویک |الماس برش والتر | الماس سکو | الماس برش اینگرسول | الماس zcc | الماس سراتیزیت |الماس تگوتک |الماس میتسوبیشی | اتماس سومیتومو | اینسرت | اینسرت توانگلوی |اینسرت سندویک |اینسرت سرامتال |اینسرت والتر |اینسرت سکو |اینسرت کنمتال| اینسرت CDBP | الماس CDBP | اینسرت OKE |اینسرت JXTGC| اینسرت بهلر | قیمت الماس سندویک |فروش الماس سندویک |خرید اینسرت سندویک |استعلام اینسرت سندویک |قیمت الماس والتر | فروش اینسرت والتر | استعلام الماس سکو |بورس الماس تانگلوی |قبمت اینسرت تانگلوی |خرید اینسرت تانگلوی | فروش اینسرت تونگلوی |استعلام اینسرت تونگلوی |بورس الماس تانگلوی |قیمت الماس تانگلوی |خرید الماس تانگلوی |فروش الماس تانگلوی .

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2023 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد