آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدرروتراش سی دی بی پی

هلدرروتراش|هلدر روتراش برای روتراشی و کف تراشی بر روی دستگاه تراش معمولی و تراش سی ان سی استفاده می شود
.سیستم گیرشی هلدرروتراش می تواند به صورت چکمه ای،پیچی،روبندی و کلمپی،پینی باشد.هلدر روتراش برای الماس های یک طرف و دوطرف استفاده می شود.هلدر روتراش معمولا در زوایای مختلف تولید می شود.تراش ابزار السا نماینده هلدرروتراش می باشد.قیمت هلدر روتراش،خرید هلدر روتراش،فروش هلدرروتراش،استعلام هلدر روتراش،نماینده هلدر رورتاش،بورس هلدر روتراش.هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرDCLNR
هلدرDCLNR
هلدرروتراشDCBNR
DCBNR Holder
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرروPCBNR
هلدرروPCBNR
روتراشpcbnr
PCBNRهلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرPDJNR
هلدرPDJNR
هلدرdnmg
هلدرروتراشPDJNR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرکلمپیMDJNR
هلدرکلمپیMDJNR
هلدرDNMG
هلدرروبندیDNMG
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMTJNR
هلدرMTJNR
هلدرسه گوش
هلدرروتراشTNMG
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMTFNR
هلدرMTFNR
هلدر سه گوش خور
هلدر کلمپیmtfnr
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرPTFNR
هلدرPTFNR
هلدرptfnr
هلدر سه گوش
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMTGNR
هلدرMTGNR
MtGnrهلدر
هلدرروتراشMTGNR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMTENN
هلدرMTENN
هلدر سه گوش مستقیمMTENN
MTENNهلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدر چهار گوش خورPSKNR
هلدر چهار گوش خورPSKNR
هلدرpsknr
PSKNR Holder
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMSSNR
هلدرMSSNR
هلدرکلمپیsnmg
MSSNR Holder
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرPSSNR
هلدرPSSNR
هلدرروتراشpssnr
PSSNR هلدر چکمه ای
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMVQNR
هلدرMVQNR
هلدرMVQNR
MVQNR هلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMVJNR
هلدرMVJNR
هلدرVNMG
هلدرروتراشVNMG
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMWLNR
هلدرMWLNR
MWLNR هلدرروتراش
هلدرکلمپیMWLNR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرPWLNR
هلدرPWLNR
هلدر سه گوش نامنظم خور
هلدرwnmg
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرMVUNR
هلدرMVUNR
هلدرروتراشMVUNR
MVUNR هلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSCBCR
هلدرSCBCR
هلدرSCBCR
هلدرروتراشSCBCR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSCKCR
هلدرSCKCR
SCKCR هلدر
هلدرCCMT
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSCMCN
هلدرSCMCN
هلدرscmcn
SCMCN هلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSCFCR
هلدرSCFCR
هلدر ccmt
SCFCR Holder
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSCACR
هلدرSCACR
هلدرccmt
هلدرروتراشccmt
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSCLCR
هلدرSCLCR
هلدر پیچیccmt
sclcr holder
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرDCMT
هلدرDCMT
هلدرsdacr
SDACR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرsdncn
هلدرsdncn
هلدرروتراشsdncn
SDNCN
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSDJCR
هلدرSDJCR
SDJCRهلدر
هلدرروتراشSDJCR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرگردخورSRACR
هلدرگردخورSRACR
هلدرsracr
هلدرSRACR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرگردخورمستقیمSRDCN
هلدرگردخورمستقیمSRDCN
Srdcnهلدر
هلدرروتراشsrdcn
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدر قایقیSVVBN
هلدر قایقیSVVBN
هلدر قایقی مستقیم
SVVCN هلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSVJBR
هلدرSVJBR
هلدرقایقیsvjcr
SVJCRهلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدر سه گوش STFCR
هلدر سه گوش STFCR
stfcrهلدرروتراش
هلدرپیچیSTFCR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدر سه گوش STFCR
هلدر سه گوش STFCR
stfcrهلدرروتراش
هلدرپیچیSTFCR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSTGCR
هلدرSTGCR
هلدرstgcr
STGCR Holder
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSSSCR
هلدرSSSCR
هلدرscmt
هلدرروتراشSSSCR
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSSBCR
هلدرSSBCR
هلدرروتراشssbcr
SSBCRهلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSSDCN
هلدرSSDCN
هلدر مستقیم چهارگوش خورSSDCN
SSDCNهلدر
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSSKCR
هلدرSSKCR
هلدرروتراشsskcr
هلدرscmt
هلدرروتراش سی دی بی پی | آلسا تولز عرضه کننده هلدرروتراش سی دی بی پیهلدرSVUBR
هلدرSVUBR
هلدر روتراش SVUBR
هلدر پیچی SVUBR

هلدرروتراش|هلدر روتراش برای روتراشی و کف تراشی بر روی دستگاه تراش معمولی و تراش سی ان سی استفاده می شود
.سیستم گیرشی هلدرروتراش می تواند به صورت چکمه ای،پیچی،روبندی و کلمپی،پینی باشد.هلدر روتراش برای الماس های یک طرف و دوطرف استفاده می شود.هلدر روتراش معمولا در زوایای مختلف تولید می شود.تراش ابزار السا نماینده هلدرروتراش می باشد.قیمت هلدر روتراش،خرید هلدر روتراش،فروش هلدرروتراش،استعلام هلدر روتراش،نماینده هلدر رورتاش،بورس هلدر روتراش.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد