آیکون واتساپ
عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش

هلدر برش | هلدر برش همان گونه که از نامش پیداست ابزاری است برای برش دادن وکات کردن یک قطعه و یا ایجاد شیار و گاه بر روی یک قطعه.هلدر گاه زنی انواع مختلفی دارد از نظر نوع اینسرت.اینسرت گاه زن می تواند به صورت سه گوش،مستطیل و اشکال خاص باشد.اینسرت برش نیز به همین صورت می باشد.هلدر برش تراش به دو صورت هلدر برش رو و هلدر برش داخل وجود دارد که در تراش ،هلدر برش ثابت و قطعه کار دوران می کند و با پیشروی هلدر عملیات کات کردن انجام می شود.هلدر های برش رو در قطر های مختلف 25**25، 20*20، 32*32، 32*25 وهلدر برش داخل در قطر های 12*16*20*25*32*40*50 وجود دارد.هلدر برش و هلدر شیار با توجه به قطر قطعه کار عمق نفوذ های متفاوتی دارند ،اما برای عمق نفوذ بیش از اندازه به طور مثال بیش از سی میلیمتر باید از کیوکات استفاده کرد.
کیوکات | کیوکات به صورت تیغه ای است که به غلاف بسته شده و همانند هلدر برش عملیات برش انجام میدهد با این تفاوت که عمق نفوذ ان قابل تنظیم و تغییر است.
عرض اینسرت برش و شیاری که بر روی هلدر ها بسته می شود با توجه به عرض شیار و برش متفاوت می باشد.
برخی از هلدرهای برش و کیوکات ها در تیغه خود زاویه ای دارند که این نوع هلدر برش ها به هلدر برش پیشانی معروف می باشند.
هلدر برش پیشانی | هلدر پیشانی ابزاری است که تیغه ان دارای انحنایی است برای عملیات شیار زنی در دایره و پیشانی کار .این انحنا بدین منظور است تا در هنگام عملیات شیار زنی و گاه زنی زیر هلدر به قطعه کار گیر نکند.اندازه این انحنا برای قطر های مختلف متفاوت است و هر کدام از این هلدر ها فقط می توانند در یک ماکسیمم و مینیمم قطر به کار گرفته شوند.
هلدر برش ،هلدر برش پیشانی،هلدر پیشانی،کیوکات،غلاف،قیمت هلدر برش،قیمت هلدر برش تاکیمساش،،خرید هلدربرش،خرید هلدر برش تاکیم ساش،،فروش هلدر برش،فروش هلدر برش تاکیمساش،استعلام هلدربرش،استعلام هلدر برش تاکیم ساش،انواع هلدر برش،انواع هلدر برش تاکیم ساش،بورس هلدر برش،انواع هلدر برش پیشانی،انواع هلدر پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی تاکیمساش،قیمت هلدر پیشانی تاکیمساش،خرید هلدر برش پیشانی،خرید هلدربرش پیشانی تاکیم ساش،خرید هلدر پیشانی تاکیمساش،فروش هلدر برش پیشانی،فروش هلدر برش پیشانی تاکیم ساش،فروش هلدر پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر برش پیشانی،استعلام هلدر برش پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر پیشانی تاکیمساش،بورس هلدر برش پیشانی،بورس هلدر پیشانی تاکیمساش،انواع کیوکات،قیمت کیوکات،قیمت کیوکات تاکیمساش،خرید کیوکات،خرید کیوکات تاکیمساش،فروش کیوکات کیوکات تاکیم ساش،استعلام کیوکات،استعلام کیوکات تاکیمساش،بورس کیوکات ،بورس کیوکات تاکیمساش،انواع غلاف،انواع غلاف کیوکات،بورس غلاف ،بورس غلاف تاکیمساش،بورس غلاف کیوکات،قیمت غلاف،قیمت غلاف کیوکات،قیمت غلاف تاکیم ساش،خرید غلاف،خرید غلاف کیوکات تاکیمساش،فروش غلاف،فروش غلاف کیوکات،فروش غلاف تاکیمساش،استعلام غلاف کیوکات،استعلام غلاف،استعلام غلاف کیوکات تاکیمساش.
در زیر برخی ازب هلدر برش ها امده است:
RF151 22 2020 3/RF 151 23 2525 3/RF151 22 2525 4/RF151 22 2525 5/RF151 23 2525 6/RF123 G10 2020BM/LF123 G10 2020BM/RF123 E15 2525 BM/RF123E15 2020BM/LF123 G20 2525BM/RF123 G20 2525 BM/RF123D08 1212B/LF123 D08 1212B/LF123K32 2525BM/RF123H25 2525BM/LF123H20 2020BM/RF123J32 2525BM/LF123J25 2525B,/DGTR2020 3/DGTL 2525 3/MGEHR2525 3/MGEHR2020 3/BIKT R 25 3/BIKT L 25 4C/HKR 2525 3/HKL 2525 4/AKR 25 140 4T/AKL 25 180 6T/AKR 25 180 5T/AKL 25 100 4T/AKR25 240 6T/AKL25 75 4T/LAG1123 J11 32B/RAG123 G07 25B/RAG123 J08 25B/LAG123 H10 440B/RG123 2525/LG123 2525/RG151 37 2525 042B50/LG151 37 2525 024/RF151 37 2525 024B25/LF151 37 2525 029B25/RF123G22 2525 070/LF123H25 2525 064BM/RF123H25 2525 052BM/LF123 G22 2525 090BM/

کیوکاتهلدر برش روتراشهلدر برش پیشانی تراشهلدر برش داخل تراشهلدر شیار زنی


هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشکیوکات برش
کیوکات برش
کیوکات تیزیت خور
XLCFN
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشغلاف کیوکات
غلاف کیوکات
تیغچه بند
SBN
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر برش تیزیت خور
هلدر برش تیزیت خور
هلدر برش سر تعویضی
XLCFR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدربرش یک سر خور
هلدربرش یک سر خور
هلدر برش رو سندویک خور
RF151 22
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر برش دوسر خور
هلدر برش دوسر خور
هلدر برش رو سکو خور
CGFCR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر برش دوسر خور
هلدر برش دوسر خور
هلدر برش رو کرولای خور
MGEHR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر داخل برش
هلدر داخل برش
هلدر برش داخل سکو خور
CGACR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر برش داخل
هلدر برش داخل
هلدر برش داخل کرولای خور
MGIVR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر شیار داخل
هلدر شیار داخل
هلدر گاه زن داخل سندویک خورR154
R154 91
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدرگاه زنی
هلدرگاه زنی
هلدر گاه زن داخل زاویه دار سندویک خور
R154 93
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر گاه زنی روتراش
هلدر گاه زنی روتراش
هلدر شیار زن رو سندویک خور
R154 91
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر شیارزن زاویه دار
هلدر شیارزن زاویه دار
45درجه
R154 93
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدرگاه زن سکو خور
هلدرگاه زن سکو خور
هلدر شیار تفنگی
TDKR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدر تفنگی داخل
هلدر تفنگی داخل
هلدرگاه زن داخل سکوخور
TDKR
هلدرهای برش و شیار تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده هلدرهای برش و شیار تاکیم ساشهلدرپیشانی تراش
هلدرپیشانی تراش
هلدر برش پیشانی تراش
AKR 25

هلدر برش | هلدر برش همان گونه که از نامش پیداست ابزاری است برای برش دادن وکات کردن یک قطعه و یا ایجاد شیار و گاه بر روی یک قطعه.هلدر گاه زنی انواع مختلفی دارد از نظر نوع اینسرت.اینسرت گاه زن می تواند به صورت سه گوش،مستطیل و اشکال خاص باشد.اینسرت برش نیز به همین صورت می باشد.هلدر برش تراش به دو صورت هلدر برش رو و هلدر برش داخل وجود دارد که در تراش ،هلدر برش ثابت و قطعه کار دوران می کند و با پیشروی هلدر عملیات کات کردن انجام می شود.هلدر های برش رو در قطر های مختلف 25**25، 20*20، 32*32، 32*25 وهلدر برش داخل در قطر های 12*16*20*25*32*40*50 وجود دارد.هلدر برش و هلدر شیار با توجه به قطر قطعه کار عمق نفوذ های متفاوتی دارند ،اما برای عمق نفوذ بیش از اندازه به طور مثال بیش از سی میلیمتر باید از کیوکات استفاده کرد.
کیوکات | کیوکات به صورت تیغه ای است که به غلاف بسته شده و همانند هلدر برش عملیات برش انجام میدهد با این تفاوت که عمق نفوذ ان قابل تنظیم و تغییر است.
عرض اینسرت برش و شیاری که بر روی هلدر ها بسته می شود با توجه به عرض شیار و برش متفاوت می باشد.
برخی از هلدرهای برش و کیوکات ها در تیغه خود زاویه ای دارند که این نوع هلدر برش ها به هلدر برش پیشانی معروف می باشند.
هلدر برش پیشانی | هلدر پیشانی ابزاری است که تیغه ان دارای انحنایی است برای عملیات شیار زنی در دایره و پیشانی کار .این انحنا بدین منظور است تا در هنگام عملیات شیار زنی و گاه زنی زیر هلدر به قطعه کار گیر نکند.اندازه این انحنا برای قطر های مختلف متفاوت است و هر کدام از این هلدر ها فقط می توانند در یک ماکسیمم و مینیمم قطر به کار گرفته شوند.
هلدر برش ،هلدر برش پیشانی،هلدر پیشانی،کیوکات،غلاف،قیمت هلدر برش،قیمت هلدر برش تاکیمساش،،خرید هلدربرش،خرید هلدر برش تاکیم ساش،،فروش هلدر برش،فروش هلدر برش تاکیمساش،استعلام هلدربرش،استعلام هلدر برش تاکیم ساش،انواع هلدر برش،انواع هلدر برش تاکیم ساش،بورس هلدر برش،انواع هلدر برش پیشانی،انواع هلدر پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی،قیمت هلدر برش پیشانی تاکیمساش،قیمت هلدر پیشانی تاکیمساش،خرید هلدر برش پیشانی،خرید هلدربرش پیشانی تاکیم ساش،خرید هلدر پیشانی تاکیمساش،فروش هلدر برش پیشانی،فروش هلدر برش پیشانی تاکیم ساش،فروش هلدر پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر برش پیشانی،استعلام هلدر برش پیشانی تاکیمساش،استعلام هلدر پیشانی تاکیمساش،بورس هلدر برش پیشانی،بورس هلدر پیشانی تاکیمساش،انواع کیوکات،قیمت کیوکات،قیمت کیوکات تاکیمساش،خرید کیوکات،خرید کیوکات تاکیمساش،فروش کیوکات کیوکات تاکیم ساش،استعلام کیوکات،استعلام کیوکات تاکیمساش،بورس کیوکات ،بورس کیوکات تاکیمساش،انواع غلاف،انواع غلاف کیوکات،بورس غلاف ،بورس غلاف تاکیمساش،بورس غلاف کیوکات،قیمت غلاف،قیمت غلاف کیوکات،قیمت غلاف تاکیم ساش،خرید غلاف،خرید غلاف کیوکات تاکیمساش،فروش غلاف،فروش غلاف کیوکات،فروش غلاف تاکیمساش،استعلام غلاف کیوکات،استعلام غلاف،استعلام غلاف کیوکات تاکیمساش.
در زیر برخی ازب هلدر برش ها امده است:
RF151 22 2020 3/RF 151 23 2525 3/RF151 22 2525 4/RF151 22 2525 5/RF151 23 2525 6/RF123 G10 2020BM/LF123 G10 2020BM/RF123 E15 2525 BM/RF123E15 2020BM/LF123 G20 2525BM/RF123 G20 2525 BM/RF123D08 1212B/LF123 D08 1212B/LF123K32 2525BM/RF123H25 2525BM/LF123H20 2020BM/RF123J32 2525BM/LF123J25 2525B,/DGTR2020 3/DGTL 2525 3/MGEHR2525 3/MGEHR2020 3/BIKT R 25 3/BIKT L 25 4C/HKR 2525 3/HKL 2525 4/AKR 25 140 4T/AKL 25 180 6T/AKR 25 180 5T/AKL 25 100 4T/AKR25 240 6T/AKL25 75 4T/LAG1123 J11 32B/RAG123 G07 25B/RAG123 J08 25B/LAG123 H10 440B/RG123 2525/LG123 2525/RG151 37 2525 042B50/LG151 37 2525 024/RF151 37 2525 024B25/LF151 37 2525 029B25/RF123G22 2525 070/LF123H25 2525 064BM/RF123H25 2525 052BM/LF123 G22 2525 090BM/

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2024 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد