عضویت | ورود کاربران
ENGLISH0


دنباله تاکیم ساش

دنباله |دنباله در صنعت فرز کاری به ابزاری اطلاق می شود که به عنوان واسطه بین دستگاه فرز و ابزار برشی عمل می کند.دنباله با توجه به نوع فرز و نوع کار و نقش گیر ندگی آن انواع مختلفی دارد.اکثر دنباله ها برای اتصل به دستگاه فرز نیاز به یک پیچ به نام پیچ پول استاد دارند.دنباله می تواند به صورت آب صابون از مرکز یا آب صابون از بغل باشد.دنباله های معمولی برای 15000 دور مناسب می باشند اما برخی از دنباله ها که بالانس شده اند قابلیت استفاده در 30000 دور را نیز دارند
تقسیم بندی دنباله ها را می توان بر اساس موارد زیر انجام داد.
1-نوع دستگاه فرز که می تواند شامل:
BT/IT/ISO/HSK/MODOLAR/MASULAR/CAPTO/VIRELOCK/BBT/MK/...
2-نوع گیرنده دنباله:
کلت فشنگی خور،کفتراش گیر،ولدون فرز گیر،مته گیر مورس خور،کلت هیدرولیک،ولدون هیدرولیک،ولدون شیرینک،حرارتی،شنگ و...
3-طول دنباله
4-قابلیت استفاده در دور های بالا و پایین
5-دنباله ها در طول های بلند و کوتاه موجود می باشد.
6-سایز و اندازه دنباله که شامل
BT30/BT40/BT45/BT50/SK30/SK40/SK45/SK50/ISO30/ISO35/ISO40/ISO45/ISO50/HSK40/HSK50/HSK32/HSK63/HSK80/HSK100
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع دنباله با برند تونگلوی اصل و دنباله تاکیم ساش اصل می باشد که شامل انواع کولت فشنگی خور،کلت کفتراش گیر،کلت مورس خور و ...
می باشد.تراش ابزار آلسا همچنین برای راحتی مشتری می تواند انواع دنباله ها برند های معتبر دنیا از جمله داندریا،کنمتال،فته،اروغلو،گورینگ،سومیتومو،میتسوبیشی،ماپال،دلفر،سندویک،کلینگر،اینگرسول و...تهیه و توزیع کند.
بورس دنباله ،بورس دنباله تاکیم ساش،خرید دنباله ،خرید دنباله تاکیمساش،فروش دنباله،فروش دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله،استعلام دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله تاکیم ساش،دنباله ،دنباله تاکیمساش،دنباله تاکیم ساش،انواع دنباله

دنباله پیچیدنباله هدبورینگدنباله مورس کفتراش گیرقلاویز کنکلت فشنگیکفتراش گیر چهارپیچکفتراش گیرولدون فرزگیرمته گیر مورس خورسه نظام خورپولکی گیرولدون حرارتی(شیرینک)شپیچ پول استاددنباله مرکز یابفرزگیر مورس خوردنبالهHSK


دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیردنباله شنگ پیچی
ابزارگیردنباله شنگ پیچی
دنباله انگشتی پیچی
BT40/50 MDS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساششنگ انگشتی
شنگ انگشتی
CATدنباله انگشتی پیچی
CAT 40/50 MDS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله شنگ
دنباله شنگ
دنباله انگشتی پیچیIT
IT40/50 MDS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله iso
دنباله iso
دنباله انگشتی پیچیISO
ISO40/50 MDS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیردنباله هدبورینگ
ابزارگیردنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگBT
BT40/50 ADM
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگCAT
CAT40/50 ADM
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگIT
IT40/50 ADM
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگ
دنباله هدبورینگISO
ISO40/50 ADM
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
ابزارگیرکفتراش گیر ته کونیک فرزی و مته ای
کفتراش گیر ته مورس
XO6/X08 K
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
ابزارگیردنباله قلاویر کلاج دار
قلاویزکن
BT TKCB31 95
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشفشنگی قلاویزکن
فشنگی قلاویزکن
هد قلاویزکن
TKCB A
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرکلت فشنگی خور
ابزارگیرکلت فشنگی خور
کولت فشنگی خور
ISO40/50 ER
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشBTابزارگیرکولت
BTابزارگیرکولت
کلت فشنگی خور
BT40ER40
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشکولت فشنگی
کولت فشنگی
کلت فشنگی خور
CAT40/50 ER
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشکولت SK
کولت SK
کلت فشنگی خور
IT40/50 ER
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشکولتozابزارگیر
کولتozابزارگیر
کلت فشنگی خور
BT40/50 PK
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله کولت
دنباله کولت
کلت فشنگی خور
IT40PK25
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشکلت فشنگی خور اوزت
کلت فشنگی خور اوزت
کلت فشنگی خور
CAT40/50 PK
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشبیبی کولت
بیبی کولت
بیبی کلت فشنگی خور
VS16/20 ER
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه
ابزارگیربیبی کلت دنباله استوانه
بیبی کلت فشنگی خور
CNC32/40 ER
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله کفتراش چهار پیچ
دنباله کفتراش چهار پیچ
کفتراش گیر چهار پیچ
ISO40/50 FMB
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
ابزارگیردنباله کفتراش چهار پیچ
کفتراش گیر چهار پیچ
BT40/50 FMB
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر کفتراش چهارپیچ
ابزارگیر کفتراش چهارپیچ
کفتراش گیر چهار پیچ
IT40/50 FMB
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله کفتراشCAT
دنباله کفتراشCAT
کفتراش گیر چهار پیچ
CAT40/50 FMB
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرمرکزیاب
ابزارگیرمرکزیاب
مرکزیاب
ISO40/50 MR
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرکف تراش
ابزارگیرکف تراش
کفتراش گیر
ISO40SMS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر کفتراش
ابزارگیر کفتراش
کفتراش گیر
BT40/50 SMS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله کفتراشCAT
دنباله کفتراشCAT
کفتراش گیر
CAT40/50 SMS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر کفتراش
ابزارگیر کفتراش
کفتراش گیر
IT40/50 SMS
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر ولدون
ابزارگیر ولدون
ولدون فرز گیر
ISO40/50 SLN
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرولدون
ابزارگیرولدون
ولدون فرز گیر
BT40/50 SLN
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر فرز
ابزارگیر فرز
ولدون فرز گیر
IT40
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشولدون
ولدون
ولدون فرز گیر
CAT40/50 SLN
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرفرز ته کونیک
ابزارگیرفرز ته کونیک
فرزگیر مورس خور
BT40MTB
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر ته کونیک مته خور
ابزارگیر ته کونیک مته خور
مته گیر مورس خور
BT40MTA
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشمته گیرcat
مته گیرcat
مته گیر مورس خور
CAT40/50 MTA
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشمته گیر
مته گیر
مته گیر مورس خور
IT40MTA
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر سه نظام
ابزارگیر سه نظام
سه نظام گیر
BT40B12
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر پولکی
ابزارگیر پولکی
دنباله فرزپولکی
BT40SCA
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله فرز پولکی
دنباله فرز پولکی
پولکی گیر
CAT40SCA22
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشدنباله پولکی
دنباله پولکی
پولکی گیر
IT40SCA22
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر حرارتی
ابزارگیر حرارتی
شیرینک ولدون حرارتی
IT40 SGT
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساششیرینک فیت
شیرینک فیت
ولدون حرارتی
IT50 SGT
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر حرارتی
ابزارگیر حرارتی
شیرینک ولدون حرارتی
BT40SGT
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیر حرارتی
ابزارگیر حرارتی
شیرینک ولدون حرارتی
CAT40SGT
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشابزارگیرHSK
ابزارگیرHSK
دنباله فشنگی خورHSK
HSK50 63
دنباله تاکیم ساش | آلسا تولز عرضه کننده دنباله تاکیم ساشHSKولدون
HSKولدون
دنباله ولدون فرز گیرHSK
HSK50SLN

دنباله |دنباله در صنعت فرز کاری به ابزاری اطلاق می شود که به عنوان واسطه بین دستگاه فرز و ابزار برشی عمل می کند.دنباله با توجه به نوع فرز و نوع کار و نقش گیر ندگی آن انواع مختلفی دارد.اکثر دنباله ها برای اتصل به دستگاه فرز نیاز به یک پیچ به نام پیچ پول استاد دارند.دنباله می تواند به صورت آب صابون از مرکز یا آب صابون از بغل باشد.دنباله های معمولی برای 15000 دور مناسب می باشند اما برخی از دنباله ها که بالانس شده اند قابلیت استفاده در 30000 دور را نیز دارند
تقسیم بندی دنباله ها را می توان بر اساس موارد زیر انجام داد.
1-نوع دستگاه فرز که می تواند شامل:
BT/IT/ISO/HSK/MODOLAR/MASULAR/CAPTO/VIRELOCK/BBT/MK/...
2-نوع گیرنده دنباله:
کلت فشنگی خور،کفتراش گیر،ولدون فرز گیر،مته گیر مورس خور،کلت هیدرولیک،ولدون هیدرولیک،ولدون شیرینک،حرارتی،شنگ و...
3-طول دنباله
4-قابلیت استفاده در دور های بالا و پایین
5-دنباله ها در طول های بلند و کوتاه موجود می باشد.
6-سایز و اندازه دنباله که شامل
BT30/BT40/BT45/BT50/SK30/SK40/SK45/SK50/ISO30/ISO35/ISO40/ISO45/ISO50/HSK40/HSK50/HSK32/HSK63/HSK80/HSK100
تراش ابزار آلسا عرضه کننده انواع دنباله با برند تونگلوی اصل و دنباله تاکیم ساش اصل می باشد که شامل انواع کولت فشنگی خور،کلت کفتراش گیر،کلت مورس خور و ...
می باشد.تراش ابزار آلسا همچنین برای راحتی مشتری می تواند انواع دنباله ها برند های معتبر دنیا از جمله داندریا،کنمتال،فته،اروغلو،گورینگ،سومیتومو،میتسوبیشی،ماپال،دلفر،سندویک،کلینگر،اینگرسول و...تهیه و توزیع کند.
بورس دنباله ،بورس دنباله تاکیم ساش،خرید دنباله ،خرید دنباله تاکیمساش،فروش دنباله،فروش دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله،استعلام دنباله تاکیمساش،استعلام دنباله تاکیم ساش،دنباله ،دنباله تاکیمساش،دنباله تاکیم ساش،انواع دنباله

نظرات کاربران

ثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

TEL : 02166723334
Fax : 02166734821
Email: sales@alesatools.com
Web: www.alesatools.com

ابزار آلات صنعتی

کلیه ابزار تراش بعد از ثبت سفارش شما کالای مورد نظر ارسال میگردد نوع سفارش كالا تلفنی - ثبت در سبد خرید مبلغ فاکتور در تهران بعد از تحویل کالا از طریق دستگاه پوز سیار دریافت می گردد در شهرستانها ابتدا مبلغ فاکتور دریافت شده و سپس کالا ارسال میگردد

© Copy right 2021 | این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد